Dormeo

A termékkeresési szempontok szerepe

Testbirds
Testbirds
Oct 9, 2017 · 2 min read

Termék

Image for post
Image for post

Üzleti igény

Módszertan

A kutatás eredményei

További problémát jelentett az is, hogy néhány, az oldalon használt fogalom (pl. komfortzóna, ecocell) ismeretlen a felhasználók számára.

Javaslatok

A Dormeo csapata a checkout folyamatban sejtette az oldal legfőbb hiányosságát. A kutatás azonban bebizonyította, hogy esetükben a keresés és a szűrőfeltételek hiányosságai eredményezhetik a nagyobb lemorzsolódást, így első körben ezek javítására érdemes koncentrálni.


Élményszerű digitális felületek és kiszolgálási folyamatok létrehozásában segítjük ügyfeleinket. Ez a Works.

További esettanulmányaink →

Works.

Élményszerű digitális felületek kialakításában segítjük…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store