Image for post
Image for post
Arthur király asztala, ahol ideális esetben minden, a projektben érintett társterület helyet foglal. (Kieran Belshaw koncepciórajza: https://www.kbelshaw.com/projects/VZvE8)

Hogyan tegyük hatékonyabbá az üzleti és az IT terület kapcsolatát?

UX reggeli — 2019. szeptember 12.

Testbirds
Testbirds
Sep 27, 2019 · 4 min read

Ezúttal a UX reggelin egy örökzöld témát jártunk körbe, nevezetesen, hogy miként tegyük hatékonyabbá az IT és az üzleti terület együttműködését egy design fejlesztési projekt során.

Előadók

Kezdésként Ákos összefoglalta, mik azok a fő szempontok, amiket sokéves üzleti tapasztalata alapján minden IT érintettségű design projekt elején tisztázni érdemes. Alapvető kérdés, hogy a szervezet milyen fejlesztési módszertant alkalmaz ​(vízesés vagy agilis), ám annak is érdemes utánajárni, hogy az adott fejlesztés belsős vagy külsős erőforrásból kerül megvalósításra és hogy a javasolt megoldást egy vagy több fejlesztői csapat ​készíti el. Nagy szerepe van a cég által alkalmazott design keretrendszernek, azaz:

  • létezik-e bármilyen design system vagy design guide,
  • korábbi vagy futó projektek designjához kell-e alkalmazkodni,​
  • milyen képernyőfelbontást, böngészőt kell figyelembe venni,​
  • van-e elvárt design formátum?​

Ennek kapcsán röviden szó esett arról is, hogy a Works. szakmai értelmezésében pontosan mit jelent az információs architektúra, a lofi és a hifi design terv, illetve miért hasznos a design specifikáció.

Ákos tapasztalatai szerint a megvalósítás sikere sok esetben a change management eszközök (hiányos) alkalmazásán bukik el, ezért érdemese előre végiggondolni, hogy milyen kollaboratív eszközök használatára van lehetőség (pl. Trello, JIRA), és ki lesz a felelős az egyes fejlesztési verziók lekövetéséért, a design módosítások adminisztrációjáért. Végül arra hívta fel a figyelmet, hogy sok utólagos konfliktustól kímélhetjük meg magunkat, ha az üzleti és a fejlesztői terület előzetesen időt szán arra, hogy definiálja az elvárt szállítási határidőt, a szállítási mérföldköveket, illetve a change request pontos fogalmát.

Image for post
Image for post

Ezt követően Kapitány Csaba osztotta meg tapasztalatait a K&H Biztosító online biztosítási portál fejlesztésével kapcsolatban. Csaba elmondta, hogy a portál átalakítását megelőzően nem volt határozott és kiforrott design elvárás, viszont volt egy design guide, ami számos esetre nem hozott ajánlást, így ezeket a brand szempontok szem előtt tartása mellett bővíteni, illetve módosítani kellett.

A fejlesztők és a designerek munkájának összehangolása sokat segített abban, hogy a leszállított végső design és funkcionalitás már elsődlegesen az ügyfelek igényeit tartja szem előtt. A K&H Biztosító ügyfeleinek online ügyintézése mára organikus növekedést mutat, a mobilról indított tranzakciók száma folyamatosan növekszik. Az online ügyfélportálon intézhető ügyek esetében a biztosító a robotizáció és az automatizáció által kínált lehetőségekkel is élni kíván a jövőben, az évfordulás szerződésfelmondás ügyintézése például robotizációval jelentős mértékben lerövidíthető.

Záró előadónk Sándor László az E.ON UX managere volt, aki átfogó esettanulmány formájában értékelte az E.ON-nál alig pár napja zárult online ügyfélszolgálati portál megújításának tapasztalatait. Beszélt arról, hogy milyen üzleti célokkal és IT kötöttségekkel vágtak bele a projektbe, majd kitért az agilis fejlesztés előnyeire és annak kihívásaira az ügyfélszolgálati portál megújítása során. A projekt koordináció során nagy szerepet kapott a jóváhagyott budget betartatása, a határidők és a felelősök meghatározása, a csapatok mozgatása, a házon belüli szerepek tisztázása, az IT felé történő egykapus rendszer működtetése, valamint a rendszeres ceremóniák (státuszok és egyezetetések) megtartása. László beszélt arról, hogy milyen projekt dokumentációk készültek, melyiket mire használták és hogy milyen következményei voltak annak, hogy ilyen volumenű fejlesztéshez csak a projekt egy későbbi szakaszában készül IT igény specifikáció. A jövőre vonatkozó tanulságként emelte ki a szorosabb üzlet-beszállító-IT koordinációt valamint az érintettek korai bevonását a projekt tervezési részébe. Mindezeket beépítve az E.ON a jövőre vonatkozóan egy olyan ideálisnak vélt fejlesztési projekt folyamatot dolgozott ki, mely segít a UX team-nek a felhasználói igényeket az IT lehetőségekkel és az üzleti elvárásokkal optimálisan összehangolni.

Végül mindannyian egyetértettünk abban, hogy egy ideális világban a felhasználói igény alapú tervezésnek kellene vezérelnie a fejlesztést, azonban ez sajnos nem mindig ilyen egyszerű, mivel a vállalaton belüli társterületek (PO, Marketing, Brand, Jog, IT, stb..) érdekeit sokszor nehéz közös nevezőre hozni, és ez a UX-es munkáját is erősen megnehezítheti.

A UX területnek (legyen az vállalaton belüli in-house csapat, vagy külső ügynökség), kulcs szerepe van abban, hogy az üzleti és az IT terület képviselőit egy asztalhoz ültesse, biztosítva azt, hogy a felhasználói igények mellett mindkét belső stakeholder érdekei képviselve lesznek a teljes design projekt megvalósítása során.

A UX reggeli egy olyan szakmai rendezvénysorozat a Testbirds és a Works. szervezésében, ahol szakmabeliekkel lehet kötetlenül, szűk körben beszélgetni aktuális témákról. Az eseményt jellemzően egy vagy több rövid vitaindító előadással kezdjük. Ezt követően kötetlenül beszélgetünk a témához kapcsolódó kérdésekről.

Élményszerű digitális felületek és kiszolgálási folyamatok létrehozásában segítjük ügyfeleinket. Ez a Works.

Works.

Élményszerű digitális felületek kialakításában segítjük…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store