Image for post
Image for post

Innovatív biztosítási megoldások: 1. rész

Gyorsaság szerepe a biztosításban

Works.
Works.
Jun 4, 2020 · 5 min read

Innovatív biztosítási megoldások című cikksorozatunkban olyan innovatív biztosítási termékeket és folyamatokat mutatunk be, amelyek digitális eszközök segítségével próbálnak értéket teremteni ügyfeleik számára. A cikkeket egy nemzetközi mélyinterjús és kérdőíves kutatás előzte meg. Ennek során több mint 20 hazai és külföldi innovatív biztosító és insurtech ügyfelével beszélgettünk. Arra voltunk kíváncsiak, hogy ezek az új megoldások csak hangzatos marketing szlogenek vagy valóban tudnak jobb ügyfélélményt teremteni.

A gyorsaság szerepe innovatív biztosítási megoldásokban

Gyors szerződéskötés

A biztosítási szektorban nagy port kavaró, alapvetően lakásbiztosításokkal foglalkozó Lemonade-nek is, az egyik központi eleme az akár 90 másodperces, egyszerű, online szerződéskötési folyamat. Az egyesült államokbeli Inshur is hasonlóan gyors gépjármű biztosításkötési folyamattal büszkélkedik. Mindkét cégnél a szerződéskötés rendhagyó módon történik egy chatbottal kommunikálva. A folyamat ezáltal leegyszerűsödik és sokkal személyesebbnek érződik, mint egy hagyományos adatlap kitöltése.

Image for post
Image for post
Maya a Lemonade chatbotja, pár egyszerű kérdés után már meg is mondja a biztosítás havi díját. Az alapdíj meghatározása után pár kattintással személyre szabhatjuk a biztosítást.

Láthatunk erre törekvéseket hazai biztosítóknál is például személyautók kötelező vagy casco biztosítása során, amikor az autó típusának megadásában segíti a felhasználókat a felület, így leegyszerűsítve és -rövidítve a szerződés megkötését. A Cherrisk-nél pedig egy online asszisztens segítségét tudjuk igénybe venni, bár még nincs annyira integrálva a szerződési folyamatba, mint a korábban bemutatott külföldi versenytársak esetében.

Image for post
Image for post
A K&H Casco kalkulátora kérdésekkel segíti az autó pontos típusának megadását.

A megkérdezett hazai és külföldi résztvevők már mind a digitális szerződést és ügyintézést preferálták (néhány bonyolultabb biztosítási terméket leszámítva). Több olyan esetről is beszámoltak, amikor a hosszadalmas, komplikált szerződéskötési procedúra miatt hagyták félbe a folyamatot és próbálkoztak inkább egy másik biztosítónál.

A gyors szerződéskötési folyamaton belül különösen érdemes arra odafigyelni, hogy mennyi idő alatt kap árajánlatot a potenciális ügyfél. A kutatásaink során világosan kirajzolódott az is, hogy az ár az egyik legfontosabb tényező egy biztosítás kiválasztásánál. Sok felhasználó pedig el sem jut az árajánlatig, ha úgy érzi túl sok fölösleges adatot kell megadnia hozzá.

Digitális kárbejelentés és -rendezés

Online bejelentés

A kárrendezés további felgyorsításához mesterséges intelligenciára is támaszkodhatunk. Ilyen megoldást kínál egy brit insurtech vállalat a Tractable is. A cég egy olyan MI-t fejleszt, ami fényképek alapján igyekszik minél pontosabb képet adni az anyagi kár mértékéről és a javítási költségekről. A szerződéskötésnél ismertetett online asszisztenseket használó megoldások is alkalmazhatóak kárbejelentés esetén is.

Image for post
Image for post
A Tracktable mesterséges intelligenciája képes fotókról felbecsülni a javítás költségeit. Egyszerű kárbecslési folyamat: a károsult az appon keresztül körbe fotózza a járművet, így gyorsabb a kárterítés.

Kutatásunk során olyan magyar felhasználókkal is beszélgettünk, akiknek volt tapasztalata káresetek online bejelentésével kapcsolatban. Többük beszámolójában is előjött, hogy bár maga a bejelentés gördülékenyen zajlott online csatornákon keresztül (akár videochaten vagy egy weboldalon) az azt követő lépések során használt felületek (pl.: kárrendezés nyomon követése) nagyon elavultak. Szintén ellenérzést váltott ki az a visszatérő tapasztalat is, hogy a 100%-ban digitális bejelentő folyamat után a kommunikáció ismét, az ügyfeleknek kevésbé kényelmes, hagyományos postai vagy telefonos csatornákon folytatódott.

Azonnali elbírálás és kifizetés

Az azonnali kárrendezés egy másik új formája az IoT eszközökkel (internet of Things) támogatott biztosítások, melyeknél során különböző telemetriai eszközök segítségével előzik meg és mérik fel a károkat. Ilyen lakásbiztosítást köthetünk a londoni székhelyű Neos-nál. A beszerelhető okos kiegészítők időben tájékoztatnak arról, ha füst vagy gáz van a lakásban, ázik a fal, vagy esetleg betörni készülnek, és ezzel lecsökkentik az esélyét annak, hogy nagyobb kár keletkezzen.

Image for post
Image for post
Az IoT eszközök a kárbejelentés automatizálásával a kárrendezési folyamatot is felgyorsíthatják.

Bár a nagyobb biztosítók számára nehezebb lépés lesz az új technológiákra és folyamatokra való áttérés, jól látszik az insurtech trendekből, hogy a biztosítási szektor is egyre nagyobb hangsúly fektet az automatizálásra és a gyorsaságra, annak érdekében, hogy hatékonyabbá tegyék saját folyamataikat és az ügyfelek számára az ügyintézést.

A sorozat következő részében a rugalmasságról lesz szó. Bemutatunk rugalmas árazással és fedezetekkel rendelkezdő biztosításokat. Megvizsgáljuk a moduláris és átfogó termékek előnyeit és hátrányait, valamint, hogy milyen új on-demand vagy niche termékekkel találkozhatunk a biztosítási szektorban.

Élményszerű digitális felületek és kiszolgálási folyamatok létrehozásában segítjük ügyfeleinket. Ez a Works.

Works.

Élményszerű digitális felületek kialakításában segítjük…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store