Két kutató beszélget

Kenyeres László (E.ON) és Lichter Tamás (Works.)

Works.
Works.
Feb 24, 2020 · 6 min read

A Works. legutóbb szervezett UX reggelijén a kutatás jelene és jövője volt a téma. A panelbeszélgetésen részt vett Kenyeres László, az E.ON customer insight vezetője is. Az itt elhangzott gondolatokat vittük tovább egy beszélgetés keretében.

Image for post
Image for post
Balra: Kenyeres László, jobbra: Lichter Tamás

insightokhoz nem kizárólag az ügyfelek megkérdezésén keresztül juthatunk, hanem a rendelkezésre álló külső és belső adatforrások szisztematikus integrálása és a benne rejlő potenciálok kiaknázása is a feladatunk része.

Image for post
Image for post

a nagy adat legyen végre a piackutatók játéktere is.

insightosként egy ilyen projekt kapcsán nem feltétlenül az érdekel, hogy mit mond az ügyfél, hanem az, hogy ideális módszert tudjak biztosítani ahhoz, hogy a termék menedzsere a legrelevánsabb visszajelzéseket kapja.

Works.

Élményszerű digitális felületek kialakításában segítjük…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store