Parkl

Az onboarding szerepéről

Testbirds
Testbirds
Oct 9, 2017 · 2 min read

Termék

A Parkl. alkalmazásban parkolóhelyeket foglalhatunk Budapest mélygarázsaiba.

Üzleti igény

Azért kereste meg a Parkl. a Testbirdsöt, hogy egy, a felhasználókkal végzett kutatással biztosítsák, hogy az alkalmazás megfelelő felhasználói élményt nyújt.

Módszertan

Az első szakaszban a kutatási alanyokat a parkolási szokásaikról kérdeztük, majd regisztráltak az alkalmazásba. Ezt követően átmentünk kocsival egy parkolóházhoz és valós körülmények között próbáltuk ki a felhasználókkal az applikációt. Azért ezt a módszertant választottuk, mert úgy gondoltuk, csak valós szituációban — vezetés közben, belvárosi parkolóhelyet keresve — derülhet ki, hogy mik az alkalmazás legnagyobb felhasználói élményt érintő problémái.

A kutatás eredményei

Ugyan a kutatásban rengeteg, a felület használatával kapcsolatos visszajelzést gyűjtöttünk össze, de a felmerült koncepcionális kérdések sokkal relevánsabbnak bizonyultak. A teszt kedvéért ugyan használták az alkalmazást a felhasználók, azonban az is látható volt, hogy nagyon nehezen értik meg az alkalmazás koncepcióját: Miért kell előre foglalni? Mennyibe kerül? Mi ennek az előnye? Miért bajlódnék a kocsiban azzal, hogy előre lefoglaljak egy mélygarázsban egy parkolóhelyet?

Javaslatok

A hitelesség közvetítése és annak fenntartása kulcskérdés: Az alkalmazás egyik fő funkciója, hogy a parkolóhely lefoglalása után a sofőr megtalálja a parkolóhelyét. Mivel a parkolóhely lefoglalásával és megtalálásával — összegezve a teljes foglalási folyamat megértésével — volt a legnagyobb probléma, ezért az onboarding bevezetését javasoltuk az alkalmazás fő funkcióinak és előnyeinek ismertetésére.

Megvalósulás

A Parkl. alkalmazásába többek között bekerült egy négylépcsős onboarding, ami kiemeli az alkalmazás előnyeit és fő funkcióit. Emellett a sorompónál egy fotót is láthatunk arról a sorompóról, amihez mennie kell a sofőrnek — ezáltal könnyebben megtalálható a helyszín.

Image for post
Image for post

Élményszerű digitális felületek és kiszolgálási folyamatok létrehozásában segítjük ügyfeleinket. Ez a Works.

További esettanulmányaink →

Works.

Élményszerű digitális felületek kialakításában segítjük…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store