Biografi — David M. Beasly, verkställande direktör på FN:s livsmedelsprogram

Foto: WFP/Rein Skullerud

Under fyra decennier inom offentliga ämbeten och näringslivet har David Beasley arbetatinom politiska, religiösa och etniska sammanhang för att stärka ekonomisk utveckling,humanitärt bistånd, utbildning samt interkulturella och interreligiösa samarbeten för demest utsatta människorna på jorden. De senaste tio åren har Beasley samarbetat medinflytelserika ledare och programchefer på fältet i över 100 länder med projekt med fokus påatt skapa fred, försoning och ekonomisk tillväxt. I Etiopien arbetade han tillsammans medTony Hall, en före detta amerikansk ambassadör till FN:s livsmedelsorganisationer*, där de i partnerskap med Mercy Charity ökade tillgången till livsmedel för internflyktingar.

Beasley har också varit med och stärkt samarbeten och dialogen mellan företag, politiskasektorn och frivilligorganisationer i regioner där det funnits långt dragna politiska, etniskaoch religiösa spänningar. 2016 ledde han och hans stab en internationell konferens i Kosovo där 100-tals företags- och politiska ledare från Balkan deltog under fem dagars dialog och möten.

Som guvernör för Förenta staternas delstat South Carolina mellan åren 1995 till 1999,bidrog Beasley med stabilitet under tider präglade av kris. Hans ledarskap innan, underoch efter orkaner bidrog till evakueringar av 100-tusentals människor där det skapadestillgång till livsmedel, sjukvård och skydd för de mest utsatta hushållen — under och direktefter — naturkatastrofer. Han bidrog med en reformvision inom områden som straffrättsligasystemet, ekonomin, välfärdssystemet och utbildningssektorn. Genom att införa mätbara målmed speciellt fokus på tillväxtindustrier har han omvandlat ekonomin till en mer sundare,skiftande och robust marknad där den lägsta arbetslösheten i hela landet har uppnåtts,detta tillsammans med årliga ökningar av den privata sektorns kapitalinvesteringar. Hanskapade en kommission för rasrelationer och han anställde en ojämförlig andel kvinnoroch minoritetsgrupper till sitt kabinett och seniora positioner. Beasley var den förstaguvernören i South Carolina som krävde att konfederationsflaggan skulle tas ner frånparlamentsbyggnaden, ett ställningstagande som spelade en stor roll i hans nästa val därhan misslyckades med att bli återinvald — men där han fick ”John F. Kennedy Profile in Courage Award”.

I sin politiska karriär har Beasley finslipat sina diplomatiska färdigheter och fortsatt användadem även efter sin karriär i inom offentliga ämbeten. Han tror starkt på personlig dialog ochatt relationer är av högsta betydelse i konfliktlösningar. Han har rest upp till 30 länder varjeår för att bidra till fred samtidigt som han lett konferenser och uppdrag ibland annat Kosovo,Sydsudan, Sudan, Tunisien och Jemen. Under sina resor har Beasley utvecklat nära relationer med ledare i många länder, även statsöverhuvud och parlamentsledamöter.

Beasley tog sin kandidatexamen vid Clemson University, sin doktorsexamen i juridik vidUniversity of South Carolina och han har föreläst på Harvard University Kennedy Schoolof Government. Första gången han blev invald till offentligt ämbete i South Carolinasrepresentationshus var han 21 år gammal. Han är gift med Mary Wood Payne och han är far till fyra barn.

* FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD) och FN:s livsmedelsprogram (WFP).
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.