David M. Beasly, verkställande direktör för FN:s World Food Programme

Biografi

Foto: WFP/Rein Skullerud

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
FN:s World Food Programme

FN:s World Food Programme (WFP) är världens största humanitära organisation som arbetar för att bekämpa hunger.