Karriär inom WFP? Träffa Marina från Sverige

Funderar du på hur det är att jobba för FN:s livsmedelsprogram?
Vi har pratat med Marina som jobbar för WFP som nutritionist och som just nu är utsänd till Timor-Leste.

Foto: WFP
Foto: WFP

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
FN:s World Food Programme

FN:s World Food Programme (WFP) är världens största humanitära organisation som arbetar för att bekämpa hunger.