Kedjan som COVID-19 inte kan bryta

Hur FN:s World Food Programme kommer att fortsätta sitt arbete för att rädda och förändra miljontals liv trots viruset.

Selina Chan

Dominikanska Republiken: WFP-representanten Romain Sirois hjälper till med att distribuera skyddsutrustning såsom masker och handskar till de mest utsatta. Bild: WFP/Marcelle Rodriquez

När leveranskedjor bryts är de mest utsatta fortfarande i behov av mat för att kunna överleva.

Medan COVID-19-pandemin orsakar stängda landsgränser, reseförbud och komplikationer för leveranskedjor på sätt man aldrig tidigare skådat, behöver FN:s World Food Programme (WFP) finna sätt för att kunna fortsätta rädda och förändra liv för världens mest utsatta. Dessa inkluderar de 11.6 miljoner barn som inte längre tar emot skolmåltider — en siffra som väntas stiga under kommande dagar och veckor.

Logistik utöver mat

Som del av den så kallade Interorganisatoriska Koordinationsenheten för Leveranskedjor som leds av Världshälsoorganisationen (WHO), spelar WFP vid sidan av andra FN organ, internationella organisationer och civilsamhällesorganisationer en aktiv roll i att förbättra effektiviteten och sammanhållningen av COVID-19-responsen från den humanitära sektorn. Detta omfattar att samla resurser för att kunna ha uppdaterad information om begränsningar kring logistik, att upplysa kring störningar i pågående utvecklingsprogram och kunna fatta bättre kollektiva beslut.

FN:s Humanitära Respons-Depot i Panama skickar skyddsutrustning till länder i Sydamerika. Bild: WFP/Francisco Garrido

Ett av koordinationsenhetens mål är att skapa överblick över det existerande behovet av kritiska resurser för COVID-19-insatsen: personlig skyddsutrustning såsom handskar, masker och skyddsoveraller, såväl som diagnostik- och klinikresurser.

Som svar till det ökande behovet av dessa essentiella varor har det WFP-ledda United Nations Humanitarian Response Depot (UNHRD) stöttat partners i utskicket av mer än 85 transporter till 74 länder sedan den 25e januari. Varor som har transporterats har bland annat inkluderat personligt skyddsutrustningsmaterial, så kallade Interagency Emergency Heath Kits, anestesikit, sprutor, bårar, termometrar, kroppspåsar, vattenreningstillbehör, samt logistikstödutrustning som totalt sätt utgjort ett värde på 1.4 miljoner USD.

Beroende på tillgången till finansiering planerar WFP att inrätta ytterligare humanitära baser i Kina, Europa, Mellanöstern, Asien, Latinamerika och Afrika för att snabbt mobilisera operativ supportutrustning såsom tillfälliga lagringsanläggningar, generatorer och ambulanser. Dessa kommer att öka befintlig UNHRD-kapacitet och infrastruktur, så att humanitära medel snabbt kan levereras dit de behövs mest.

Beredskap — tagen till nästa nivå

För att förbereda sig för nödsituationer som jordbävningar, cykloner eller tsunamier, införskaffar WFP regelbundet livsmedel i förväg och lagrar dem på strategiska platser. Detta minskar leveranstiden och innebär att mat kan köpas under mer gynnsamma marknadsförhållanden.

Under denna globala nödsituation kommer WFP att utöka sina lager på WFP:s 14 strategiskt placerade baser, för att vara redo att distribuera mat när och där det behövs.

För de länder som anses vara mer sårbara och utsatta för en högre risk att drabbas av avbrott i leveranskedjor kommer WFP köpa och lagra livsmedel i tre månader för att se till att de mest utsatta inte mister sin tillgång till livräddande assistans.

Bibehållandet av leveranskorridorer trots stängda gränser

Rörelsebegränsningar utgör en stor utmaning för viktiga insatser i några av de mest sårbara länderna i världen.

“För ett land som Sydsudan utan kuster är det av största vikt att leveranskorridorerna för humanitär hjälp förblir öppna så länge som möjligt,” säger Matthew Hollingworth, WFP:s landsdirektör för Sydsudan. “Vi tävlar mot klockan för att leverera mat och andra föremål som ska levereras före säsongsregnen kommer, som kan komma tidigt i år, vilket kommer att göra mycket av landet otillgängligt eftersom regnen förstör vägar och stigar. Om vi ​​inte kan införskaffa och transportera varor genom grannländerna kommer denna insats att misslyckas, vilket skulle leda till att mer än fem miljoner människoliv riskeras.”

För att minimera effekterna av de begränsningar som i allt högre grad införs av regeringar, arbetar WFP tätt ihop med lokala myndigheter för att säkerställa att transporter av mat och andra väsentliga varor kan fortsätta nå fram till sina slutdestinationer.

Exempel på sådana åtgärder inkluderar en prioritering av vissa laster och mekanismer för snabbspårning i tullarna för humanitära medel och hälsoresurser, en användning av strategiska lagringsplatser för att förebygga överbelastning vid ankomstpunkter och ett implementerande av processer som möjliggör säker hantering i ett COVID-19-sammanhang.

Om inget annat håller så flyger vi

WFP:s främsta prioritet är att göra det möjligt för våra kommersiella partners att fortsätta deras verksamhet. I en tid som präglas av ökande avbrott av flyg- och tågtrafik, utomlandsresor samt inlandsresor står WFP redo att agera där det behövs.

Vid behov säkerställer WFP tillgången till strategiska luftfartstjänster och charter-dedikerade fartyg för att se till att varutransporter kan fortsätta att nå fram där normal kommersiell trafik inte längre kan gå. Via FN:s humanitära lufttjänst (UNHAS) förvaltar WFP permanenta lufttjänster som omfattar 19 länder, och står redo för att aktivera luftfartstjänster för att säkerställa att livsmedel och andra livräddande nödvändigheter fortsätter att nå fram till de i nöd.

Passagerare stiger ombord på UNHAS-planet ET410 vid Juba International Airport, Sydsudan. Bild: WFP/Gabriela Vivacua.

WFP tillhandahåller även transportmöjligheter för humanitära arbetare och organiserar även evakueringsoperationer som möjliggör säkra förflyttningar av akut sjuka humanitära arbetare till närmaste sjukvårdscenter.

Säkerhet först

När regeringar vidtar åtgärder för att skydda sina medborgares hälsa, stärker WFP sina försiktighetsåtgärder i alla sina operationer för att förebygga eventuella infektioner hos människorna vi tjänar, samt hos våra partners eller vår personal.

Förutom åtgärder som vidtas på distributionsplatser, inklusive social distansering och handtvätt, vidtar UNHAS åtgärder för att skydda personalens och passagerarnas hälsa, och i sin tur de människor vi tjänar. Dessa åtgärder inkluderar att implementera protokoll för desinfektion av flygplan, att tillgängliggöra handrengöringsmedel för personal och passagerare, att utföra passagerarscreenings baserade på symtom och temperatur samt att tillhandahålla personlig skyddsutrustning till vår personal.

Att misslyckas är inte ett alternativ

87 miljoner människor beror på WFP:s assistans för sin överlevnad. Trots de dagliga nya utmaningarna som påverkar globala leveranskedjor kommer WFP att fortsätta göra det vi gör bäst: leverera till de som behöver oss.

WFP:s insatser under COVID-19-pandemin skulle inte vara möjliga utan det flexibla stöd vi tar emot från Sverige och våra andra strategiska partners. För det vill vi utbringa ett stort tack.

STÖD WFP:s arbete mot COVID-19 och hjälp oss med att kunna fortsätta leverera livsavgörande assistans runt om i världen. Läs mer här.

Inblick i FN:s World Food Programme

Artiklar om FN:s World Food Programme

FN:s World Food Programme

Written by

FN:s World Food Programme (WFP) är världens största humanitära organisation som arbetar för att bekämpa hunger.

Inblick i FN:s World Food Programme

Artiklar om FN:s World Food Programme