Brukererfaringer

Et flott vitnesbyrd av Dr. Philip Loh

Oversatt til norsk:

HELO ~~~ mellom liv og død
Hvis du har lagt merke til har jeg ikke har vært til stede de siste to dagene, ble jeg innlagt på sykehus for hjerteinfarkt, og jeg ønsker å dele mine erfaringer med deg.
På fredag morgen, var jeg ikke helt bra, jeg tok en EKG måling på min HELLO rundt lunsjtid, og målingen var “Unormal”. Jeg ga det ikke mye oppmerksomhet fordi jeg trodde det var på grunn av tungt arbeid og stress de siste dagene som forårsaket de unormale målingene.
Rundt kl. 14:00 begynte jeg å føle ubehag, jeg tok en annen måling, og jeg la merke til at denne gang var det ikke ikke bare min EKG som var “Unormal”, men mitt blodtrykk hadde gått opp og pulsen min var på 130.
Jeg ringte min forlovede som umiddelbart sendte meg til nærmeste sykehus hvor jeg kollapset ved akuttmottaket. Jeg ble behandlet umiddelbart. Legen og sykepleiere klarte å gjenopplive meg. Siden sykehuset ikke hadde noen hjertespesialist, ble jeg overført med ambulanse til sykehuset som hadde min medisinske journal.
På sykehuset kom hjertespesialist til meg etter alle EKG og blodprøve var fullført, fortalte han meg at jeg var heldig som kom tidsnok, noen minutter senere ville vært en svært farlig situasjon.
Da jeg tok min første EKG måling på min HELLO med resultatet av “unormale”, burde jeg bare avslutte alt, uansett hva jeg gjorde, og dra av sted for en medisinsk sjekk, i stedet for å vente til jeg tok den andre målingen. Da hadde jeg kanskje ikke engang trengt å bli lagt inn og blir behandlet som en pasient.
Til de av dere som bruker HELO, vær snill og ta jevnlige EKG sjekk og viktigst, stol på HELO!
Og for mine venner som ikke har en HELO, må du skaffe en for deg selv og dine foreldre. Jeg prøver ikke å få deg til å kjøpe noe som ikke er nødvendig, jeg forteller deg å eie din livreddende enhet!

Original

Antonio De Rosa with Philip Loh.
August 14, 2016
A great testimony by Dr. Philip Loh
HELO ~~~ Between Life and Death
If you have noticed I have gone off radar for the past two days, I was admitted to the hospital for heart attacked, and I want to share my experience with you.
On Friday morning, I was not feeling well, I took an ECG reading on my HELO at close to noon time, the reading said “Abnormal”. I wasn’t putting much attention to it as I thought it was due to the heavy work and stress for the past few days that caused the reading to abnormal.
At about 2pm, I began to feel uncomfortable, I took another reading, and I noticed this time not only my ECG said “Abnormal” but my blood pressure has gone up and my heart rate was at 130.
I called my fiancée to immediately send me to the closest hospital, at the emergency gate, I collapsed. I was treated immediately and doctor and nurses managed to revive me. However, the hospital does not have any heart specialist, so I was transferred by ambulance to the hospital that had my medical records.
At the hospital, the heart specialist came to me after all the ECG and blood test, he told me I was lucky to came in on time, any minute later would have been in very dangerous situation.
When I took my first ECG reading on my HELO with the result of “Abnormal”, I should have just drop whatever I was doing and went for medical check up, rather to wait until I took the second reading. That I might not even have to be admitted and being treated as out patient.
To those of you who are wearing your HELO, please do your regular ECG check and most importantly, TRUST YOUR HELO!
And for my friends who are not wearing HELO, you must get one for yourself and for your patents, I am not pursuing you to buy something that is not necessary, I am telling you to own your LIFE SAVING DEVICE!

Nedenfor følger flere Brukererfaringer som er oversatt til norsk:

Norsk oversettelse

Chanida Nat Puranaputra
17 desember 2016 på 00:31

Jeg er veldig fornøyd med mitt Helo resultat, dette var så nøyaktig.
Jeg føler at jeg har en 24/7 lege med meg !! Trygghet er det rette ordet for å forklare min følelse akkurat nå. Takket være Helo

Original:
Chanida Nat Puranaputra
December 17, 2016 at 12:31am
I’m very happy with my Helo result it was so accurate
I feel like I have 24 hrs doctor with me!! Peace of mind is the right word to explain my feeling right now. Thanks to Helo

Norsk oversettelse

Mike April
17 desember 2016 på 21:46
Jeg har bare hatt min HELO i en uke. Etter hvert som jeg lærte den å kjenne fanget blodtrykket (BP) min oppmerksomhet. I følge lærebøkene er normal en 120/80. Jeg drar også til en årlig legesjekk og min siste var i august/2016. Jeg begynte umiddelbart å se målinger av 158/90 og 161/96. Jeg sjekket med en BP tester på Walmart og den målte 155/94. Dette fikk meg til å bestille en ikke planlagt avtale med min lege. Jeg er nå på blodtrykksmedisin. Poenget her er at jeg nå ble varslet om en endring som kanskje ikke hadde blitt oppdaget før neste august. Frem til da, kunne jeg ha vært “utsatt” for hjerneslag eller hjerteinfarkt. Takk HELO. Jeg antar at min familie ikke vil trenge å innløse min livsforsikring i nær fremtid, eh?

Original:

Mike April
December 17, 2016 at 9:46pm
I’ve only had my HELO for a week. As I learned of its capabilities the Blood Pressure (BP) caught my attention. Textbook normal is 120/80. I also commit to an annual physical checkup and my last was in Aug/2016. I started immediately seeing readings of 158/90 and 161/96. I checked using the BP tester at Walmart and it read 155/94. This prompted me to book an unscheduled appointment with my physician. I’m now on blood pressure medication. The point here is that I was now alerted to a change that might not have been detected until next August and until then, I may have been “at risk” of a stroke or heart attack. Thank you HELO. I guess my family won’t be cashing in on my life insurance anytime soon, eh?

Norsk oversettelse:

Fra en Helo bruker, James WK
“I dag har jeg et hjerteproblem, har tett bryst. Jeg har fulgt nøye med gjennom dette armbåndet og fant abnormitet til min puls, så jeg løp til legen med en gang. Pulsen og blodtrykket mitt er høyt, så jeg dro umiddelbart til sykehuset. Hvis jeg ikke hadde brukt den, ville jeg ha kommet hit sent og trolig trenger en kiste i stedet. Dette er helt utrolig. Det er veldig nyttig. Dette er hva jeg kaller “Innovative livreddende teknologi”.

Original:

From our user James WK
“Today I have a heart problem, having tight chest. I have been monitoring through this wristband and found abnormality to my heart rate, so I rushed to see the doctor right away. My heart rate and blood pressure are high, so I immediately came to the hospital. If I did not wear it, I would have come here late and probably need a coffin instead. This seem unbelievable. It is very useful. This is what I call “Innovative Life-saving Technology”.

Like what you read? Give Worldgn-Norway a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.