Bezpečnost mobilních aplikací z pohledu vývojáře i banky — workshop Wultry a MONETA Money Bank

14. února uspořádala Wultra ve spolupráci s MONETA Money Bank a Českou fintech asociací workshop na téma zabezpečení mobilních aplikací. Představení konkrétních bezpečnostních řešení doplnil Jakub Komenda z MONETA Money Bank praktickou ukázkou mobilní aplikace z pohledu banky.

Anna Dvořáková
Feb 21 · 2 min read

Petr Dvořák, CEO Wultra, zhodnotil v úvodní části workshopu stav bezpečnosti digitálního bankovnictví a následně představil ukázky typických útoků a hrozeb, které se v digitálním bankovnictví běžně objevují. Do většího detailu byly následně popsány dva koncepty zabezpečení — App Shielding a Antivirus pro mobilní bankovnictví, a to včetně detailního technického pohledu.

Konkrétní kroky, které podniká banka, aby zajistila, že data svých klientů zůstanou při používání mobilní aplikace v bezpečí, demonstroval Jakub Komenda, šéf divize Smart Banky z MONETA Money Bank. Díky dlouhodobé pozornosti, kterou banka bezpečnosti digitálních kanálů věnuje, získala Moneta Money Bank již řadu ocenění a mezi klienty banky se používání digitálního bankovnictví těší vysoké důvěře.

Jakub Komenda popisující zabezpečení aplikace Smart Banka.

Ještě jednou velice děkujeme přednášejícím — Petrovi Dvořákovi, CEO Wultra, za detailní vhled do problematiky způsobů zabezpečení aplikací a Jakubovi Komendovi, šéfovi Divize Smart Banky MONETA Money Bank, za sdílení zajímavých čísel a údajů o zabezpečení z prostředí mobilní aplikace banky. Za podporu děkujeme v neposlední řadě také Patrikovi Němečkovi zastupujícímu Českou fintech asociaci.


Pokud jste se nemohli workshopu zúčastnit nebo si jen chcete prezentace obou řečníků připomenout, k dispozici jsou níže.

Prezentace o možnostech zabezpečení mobilních aplikací, Petr Dvořák, CEO Wultra.
Představení zabezpečení aplikace mobilního bankovnictví MONETA Money Bank, Jukub Komenda, šéf Divize Smart Banka

Wultra Blog CZ

Anna Dvořáková

Written by

Wultra Blog CZ

České články blogu společnosti Wultra

More From Medium

More on Mobile Banking from Wultra Blog CZ

More on Fintech from Wultra Blog CZ

More on Fintech from Wultra Blog CZ

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade