Szereted a YearCompass-t? Támogass minket!

Laszlo Vad
Feb 12, 2018 · 2 min read
Image for post
Image for post

Szia! A lényeg egy mondatban:

Ha van rá lehetőséged, válj a támogatónkká havi 250 forinttal.

Ha adott neked a YearCompass a múltban, rengeteget jelentene nekünk, ha most mögénk állnál. A Patreon-oldalunkat itt találod, de ha érdekelnek a részletek, akkor olvass tovább – ebben a cikkben mindent elmondunk.

Miért keresünk támogatókat?

A YearCompass fenntartása és fejlesztése pénzbe kerül.

Bár a projektből egyikünk sem kap pénzt, így is van egy halom dolog, amiért fizetnünk kell:

  • a design-, tördelő- és fordítószoftverekért,
  • a szerverért, ahol a honlapunk lakik,
  • a csatornákért, amelyeken keresztül az újabb országokat és embereket érünk el,
  • és állnunk kell a füzettel kapcsolatos jogi és adminisztratív költségeket is.

Eddig mindezt a saját zsebünkből, illetve a rendelhető verzió eladásaiból fedeztük. Ezt tudjuk folytatni a jövőben is, ha úgy alakul, de komolyabb forrásokkal jóval többre lennénk képesek.

Veled együtt a határ a csillagos ég

Röviden: több erőforrással több értéket tudunk adni.

Csak egy pár dolog, ami lehetségessé válna a támogatásoddal:

  • Angol nyelvű nyomtatott füzet és nemzetközi szállítás.
  • Egy blog, esetleg YouTube-csatorna, ahol egész évben olvashatsz, nézhetsz az évrendezéssel, tudatos élettel kapcsolatos tartalmakat.
  • Egy online közösség YearCompass-kitöltőknek, ahol folyamatos motivációt, és akár támogatást is kaphatnál a többiektől.
  • A füzet következő változata, frissített tartalommal és szerkezettel.

Több forrásból arra is lehetőségünk lenne, hogy gyorsabb szerverekre költözzünk, illetve megtaláljuk részmunkaidős munkatársunkat. Így a YearCompass egész évben pöröghetne, és nem kellene leállnunk az év kétharmadában.

Gyere, és légy 1 a 200-ból

Ahhoz, hogy a legközelebbi céljainkat — az angol füzetet, a blogot és az online közösséget — elérhessük, havi 200 dollárra (~50.000 forintra) van szükségünk.

Ez 200 támogatót jelent, akik mögénk állnának. Leszel az egyikük?

Ha a füzet segített neked a múltban, kérlek, fontold meg, hogy most te segíts nekünk. Havi 250 forint nem sok, de nekünk nagyon sokat jelentene.

Nézd meg a Patreon-oldalunkat még több részletért (és a szuper támogatói előnyökért)!

Ha pedig bármilyen kérdésed lenne, írj bátran a hello@yearcompass.com címre.

YearCompass Blog

Thoughts on year-planning / Gondolatok évrendezésről

Thanks to freegyes

Laszlo Vad

Written by

Doctor working in tech. I'm sure there is a definition for that somewhere. | Curriculum dev @codeberryschool.

YearCompass Blog

Thoughts on year-planning / Gondolatok évrendezésről

Laszlo Vad

Written by

Doctor working in tech. I'm sure there is a definition for that somewhere. | Curriculum dev @codeberryschool.

YearCompass Blog

Thoughts on year-planning / Gondolatok évrendezésről

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store