Image for post
Image for post

Delivery Hero Yemeksepeti ziyareti

Geçtiğimiz haftalarda Delivery Hero’dan Senior Director Global Engineering Michael Krenz, Principal Systems Engineer Daniel König ve Senior Agile Coach Benjamin Niemack bizimleydi.

Birlikte bolca fikir/bilgi alışverişi ve workshoplar yaptığımız iki dolu dolu gün geçirdik.

Benjamin’e ve Michael’a Agile Klanı’nın çalışma yöntemini gösterdik ve deneyimlemelerini sağladık.

Image for post
Image for post

Birlikte “Bir yalan, üç gerçek” oynadık, Host Leadership yaklaşımını Scrum Master özelinde değerlendirdik ve Fatih’in bulduğu One Paper Retrospective’ini Hopes&Concerns ile birleştirerek uyguladık.

Image for post
Image for post

Uygulama şeklimizden ve paylaştıklarımızdan çok etkilendiler ;)

Onlardan da Delivery Hero’nun Agile uygulamalarını, Scrum Master’lar için Best Practice’leri ve Roles&Expectation Workshop’unun nasıl yürütüldüğünü öğrendik.

Image for post
Image for post

Michael bizimle metrik kullanımı önerilerini paylaştı.

Image for post
Image for post

Daniel König, Site Reliability konusunda soru-cevap oturumu ve yarım günlük Kubernetes Workshop’u gerçekleştirdi.

Image for post
Image for post

Aynı çatı altındaki farklı şirketlerin deneyimlerini dinlemek ve paylaşmak çok keyifliydi.

Yemeksepeti Teknoloji

Teknoloji

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store