Delivery Hero Yemeksepeti ziyareti

Gözde Berberoğlu Özen
May 10 · 2 min read

Geçtiğimiz haftalarda Delivery Hero’dan Senior Director Global Engineering Michael Krenz, Principal Systems Engineer Daniel König ve Senior Agile Coach Benjamin Niemack bizimleydi.

Birlikte bolca fikir/bilgi alışverişi ve workshoplar yaptığımız iki dolu dolu gün geçirdik.

Benjamin’e ve Michael’a Agile Klanı’nın çalışma yöntemini gösterdik ve deneyimlemelerini sağladık.

Birlikte “Bir yalan, üç gerçek” oynadık, Host Leadership yaklaşımını Scrum Master özelinde değerlendirdik ve Fatih’in bulduğu One Paper Retrospective’ini Hopes&Concerns ile birleştirerek uyguladık.

Uygulama şeklimizden ve paylaştıklarımızdan çok etkilendiler ;)

Onlardan da Delivery Hero’nun Agile uygulamalarını, Scrum Master’lar için Best Practice’leri ve Roles&Expectation Workshop’unun nasıl yürütüldüğünü öğrendik.

Michael bizimle metrik kullanımı önerilerini paylaştı.

Daniel König, Site Reliability konusunda soru-cevap oturumu ve yarım günlük Kubernetes Workshop’u gerçekleştirdi.

Aynı çatı altındaki farklı şirketlerin deneyimlerini dinlemek ve paylaşmak çok keyifliydi.

Yemeksepeti Teknoloji

Teknoloji

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade