Yemeksepeti Tabu!

Eylul Cesmeci
Aug 17 · 3 min read

Eğer siz de Yemeksepeti gibi, şirket kültürüne değer veren ve bunu sürdürebilmek için her fırsatta yeni yollar arayan bir organizasyon içerisindeyseniz, bu yazının ilginizi çekeceğini düşünüyorum.

Evden çalıştığımız dönemde, aramıza bir çok arkadaş katıldı. Bu arkadaşlarımızın çok büyük bir kısmı daha ofisimizi bile görmediler. Bilgisayarları evlerine kargolandı ve takım arkadaşlarıyla çeşitli online araçları kullanarak tanıştılar. Evet, işler yürüdü; fakat çoğu arkadaşımıza şirket kültürünü anlatmakta, “Sepetli” olmayı tanımlamakta zorluklar yaşadık.

Bu süreci nasıl iyileştirebiliriz diye düşünürken, aklıma muzip bir fikir geldi ve “Yemeksepeti Tabu” hazırladım. Tabu neredeyse herkesin sevdiği, oynarken eğlendiği ve bir yandan da öğrendiği bir oyun. Bu özellikleriyle zaten aradığımız bir çok şeyi içinde barındırıyordu.

Nasıl Hazırladım?

Öncelikle, Tabu kartları hazırlayabileceğim online platformlar olduğunu düşündüm ve bu sebeple bu işin bir hayli az eforlu olacağını öngördüm. Bir planlama toplantısı yapıyor olsak, “5 story points (SP)” verirdim :) Ne yazık ki, hazırlanma süreci sandığımdan biraz daha meşakkatli geçti. Kendi isteklerime uygun bir platform bulamadım ve iş başa düştü. (Bu yazıyı okuyorsanız ve böyle bir platform biliyorsanız, öğrenmekten çok ama çok mutlu olurum!) Benim 5SP oldu mu 13SP :)

İş başa düştü diyerek, aklıma gelen ilk yöntemle Tabu kartlarını hazırlamaya başladım. Öncelikle şirket ile ilgili, yeni gelen arkadaşlara neler sorabiliriz sorusunun cevaplarını listeledim. Bu listede takım isimleri, proje isimleri, direktör isimleri, şirket binasındaki odaların isimleri, aramızda yapılan esprilerden alıntılar, Agile çalışırken kullandığımız terimler ve pandemi sürecinde hayatımıza girenler şeklinde alt başlıklar yer aldı. Daha sonra da bu alt başlıkların içlerini doldurdum. Anlatılacak kelimelerimiz hazırdı.

Sıra bu kelimelerin altına yerleştirilecek, 5 adet Tabu kelime belirlemeye geldi. Bunları da belirledikten sonra, çok basit bir yöntemle, Keynote / Powerpoint kullanarak bu kelimeleri kart görselleri haline getirdim. Sunumların her sayfasına 6 adet kart sığdı. Daha sonra kartları teker teker keserek (screenshot da alabilirsiniz), .png formatına getirdim. Böylelikle elimde 55 adet kart görseli oldu.

Image for post
Image for post
Yemeksepeti Tabu Kart Örnekleri

İlk hazırlığımda 55 adet kart hazırladım. Bu kartlar, 6–7 kişilik takımlarla oynanacak 1 saatlik bir Tabu oyunu için yeterli oldu. Her oyundan sonra kartlar için güncellemeler, eklemeler, çıkarmalar yapmak gerekiyor. Ayrıca anlatıldıkça yeni kart ihtiyacı da muhakkak ortaya çıkıyor.

Nasıl oynadık?

Gelelim işin eğlenceli kısmına. Anlatmaya başlamadan önce profesyonel bir oyun kurulumu beklememeniz gerektiğini belirtmek isterim :)

Arkadaşlarımızla Google Meet veya Slack üzerinden görüntülü olarak bir araya geldik. Yemeksepeti Tabu’yu, orijinal oyundaki gibi takım olarak değil, kişisel olarak oynadık. Her bir kişiye, 1 dk süre verdim ve süreyi de ekrana yansıttım. Oyun sırasında, 1 dk içinde kaç tane kart anlattıklarını ve kaç Tabu yaparak puan kaybettiklerini not alabilmek için, yanımda kağıt kalem bulundurdum. Her bir kişi, anlattığı kart başına kişisel puan kazandı. Ve tabi ki, yaptığı Tabu başına da kaybetti :)

Anlatılacak kartları, sırası gelen arkadaşa, Slack üzerinden kişisel olarak gönderdim. Gönderim sırasında zaman kayıpları oldu fakat her oyuncu aynı kaybı yaşadığından pek problem olmadı. Aynı kartları, yanlışlıkla tekrar göndermemek adına, anlatılan kart görsellerini, oyun sırasında başka bir klasöre sürükledim. Böylelikle oyuncuların zamanını yemeden, hızlı bir şekilde, anlatılmayan kartlar arasından yeni gönderimler yapabildim.

Ve Oyun!

O kadar çok eğlendik ki!

Takımlarla oynadığım en eğlenceli oyun olmuş olabilir. Her oyun sonunda da takımların mutlaka bir şey öğrendiklerini gözlemledim. Genellikle bilinmeyen kelimeler anlatılamadı ve puan kazanma hırsıyla, zihinlerden bir daha kazınamayacak şekilde öğrenildiler.

Anlatanın puan kazandığı oyun kurulumunda, kimi arkadaşlar liderlik peşinde koşarken, kelimeleri bildikleri halde anlatan arkadaşları puan kazanamasın diye tahminde bulunmadılar :) Bu sebeple oyunu ikinci kez oynarken, hem anlatanın hem de kazananın bir puan kazandığı bir kurulum yaptım. Oyun daha güzel ilerledi, fakat puanları takip etmek bir hayli zorlaştı.

Daha önce de belirttiğim gibi, çok el yordamıyla hazırlanan ve hala gelişime açık bir oyun kurulumu oldu. O kadar çok eğlendik ve öğrendik ki, Yemeksepeti Tabu üzerine daha çok zaman harcayacağım gibi duruyor.

Yemeksepeti Teknoloji

Teknoloji

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store