Çaresizlik Döngüsü: Eğitimde Fırsat Eşitsizliği ve Çocuk Yoksulluğu

Gizem Kıygı
Jun 14, 2019 · 1 min read

12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’nde, çocuk işçiliğinin yapısal sorunlarını ve eğitimde fırsat eşitsizliğini, Eğitim Reformu Girişimi araştırmacısı ve gazeteci Umay Aktaş Salman ile konuştuk.

Umay, mevsimlik tarım işçisi çocuklara tanıklık ederek yazdığı Yoksulluk Hasadı araştırması sırasında gözlemdiği koşulları aktardı.

Programın tamamını dinlemek için tıklayınız:

Zengin ve yoksul kesimin eğitim harcamaları arasındaki fark 23 kat!

Eğitim, en temel çocuk haklarından biri olmakla birlikte çocuk işçiliğinin önlenmesinde de en etkili araçlardan biri. Öte yandan, okullardaki nitelik farkı çocuklar arasındaki uçurumu derinleştiriyor.

Umay Aktaş Salman, bu konuyu gündeme aldığı “Ayşe ve Elif Arasındaki Uçurum” yazısını da bizlerle paylaştı.

Eğitim Reformu Girişimi’nin hazırladığı “Eğitimin Yönetişimi ve Finansmanı Raporu”na buradan ulaşabilirsiniz.

Yerden Yuksek

Dönüşen kentte ve kırda çocuğun mekan gündemi. Çarşamba günleri 19.00, Açık Radyo, Açık Dergi’de…

Gizem Kıygı

Written by

#kentveçocuk co-founder / urban planner / urban historian

Yerden Yuksek

Dönüşen kentte ve kırda çocuğun mekan gündemi. Çarşamba günleri 19.00, Açık Radyo, Açık Dergi’de…

More From Medium

More on Eğitim from Yerden Yuksek

More on Çocuk from Yerden Yuksek

More on Podcast from Yerden Yuksek

More on Podcast from Yerden Yuksek

2019’da Çocuklar ve Mekansal Hakları

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade