Çocuklara Anlatılan Bir Kentsel Dönüşüm Hikayesi: Çakıltaşı

Gizem Kıygı
Jan 9 · 1 min read

Sezin Mavioğlu’nun yazdığı, Volkan Akmeşe’nin resimlediği Çakıltaşı, bir evin kentsel dönüşüm ve yıkım tehdidi karşısında ayakta kalma mücadelesini, arkadaşlık ve dayanışma öğeleriyle çocuklara anlatan bir kitap. Üstelik bu arkadaşlar dünyanın dört bir yanında bulunan tarihi yapılar.

Yerden Yüksek’te Dinozor Çocuk tarafından okurla buluşturan Çakıltaşı’nı yazarı Sezin Mavioğlu’ndan dinledik. Programın tamamını linkten dinleyebilirsiniz:

Yerden Yuksek

Dönüşen kentte ve kırda çocuğun mekan gündemi. Çarşamba günleri 19.00, Açık Radyo, Açık Dergi’de…

Gizem Kıygı

Written by

#kentveçocuk co-founder / urban planner / urban historian

Yerden Yuksek

Dönüşen kentte ve kırda çocuğun mekan gündemi. Çarşamba günleri 19.00, Açık Radyo, Açık Dergi’de…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade