2019’da Çocuklar ve Mekansal Hakları

Gizem Kıygı
Jan 9 · 1 min read

Yerden Yüksek’in de yayın hayatına başladığı 2019, çocukların mekansal hakları açısından pekçok dönüm noktasının yaşandığı bir yıl oldu. Bir yanda sancılı yerel yönetim seçimleri, kent siyasetinin merkezi siyaset eğilimlerindeki belirleyiciliğinin altını çizdi. Kızışan yarışta adayların odaklandığı “çeper” konulardan biri çocukların kentsel alandaki varlıklarıydı. Bu, hem Türkiye kentleşmesi hem de çocukluğun toplumsal bakışı ve tarihi açısından ciddi bir kırılmaya işaret ediyor. 2020, çocukların kentsel varlıklarına ilişkin birçok çalışmaya gebe gibi görünüyor.

2019 aynı zamanda, Greta Thunberg’in başlattığı iklim grevlerinin küresel ölçekte yayılıp büyüdüğü bir yıl oldu. Çocuklar mekansal ve çevresel haklarına ilişkin kendi sözlerini söyleyip bütün dünyayı saran bir paradigma değişimi başlattılar.

Yılın son Yerden Yüksek’inde bu gelişmeleri değerlendiriyoruz. Kayıtta sözü geçen Yerden Yüksek programları ise şu şekilde:

Zümrütevler Meydanı, Çocuklar ve Aileleri için Güvenli Yollar Projesi

Mülteci Çocuklar ve Mekansal Hakları

#önceçocuklarotursun Kampanyası

Programın tamamını aşağıdaki linkten dinleyebilirsiniz:

Yerden Yuksek

Dönüşen kentte ve kırda çocuğun mekan gündemi. Çarşamba günleri 19.00, Açık Radyo, Açık Dergi’de…

Gizem Kıygı

Written by

#kentveçocuk co-founder / urban planner / urban historian

Yerden Yuksek

Dönüşen kentte ve kırda çocuğun mekan gündemi. Çarşamba günleri 19.00, Açık Radyo, Açık Dergi’de…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade