Bernard van Leer Vakfı, İstanbul 95

Gizem Kıygı
Sep 5, 2019 · 1 min read
İstanbul95 projesi kapsamında yapılan haritalama çalışması, ev ziyaretleri ve park tasarımı.

“Doğduğunuz mahallenin posta kodu, yetişkin yaşamınızda genetik kodunuzdan daha etkili”

Yerden Yüksek’te bu hafta, Bernard van Leer Vakfı’ndan Yiğit Aksakoğlu ve Neslihan Öztürk ile erken çocukluk dönemindeki bireylerin mekansal algısını konuştuk. İstanbul95 projesi kapsamında, interdisipliner bir paydaşlık modeliyle yaptıkları çalışmaları, İstanbul’un çocuklar ve bakımverenleri için nasıl bir kent deneyimi sunduğunu aktardılar.

Detayları dinlemek için linke tıklayın:

Yerden Yuksek

Dönüşen kentte ve kırda çocuğun mekan gündemi. Çarşamba günleri 19.00, Açık Radyo, Açık Dergi’de…

Gizem Kıygı

Written by

#kentveçocuk co-founder / urban planner / urban historian

Yerden Yuksek

Dönüşen kentte ve kırda çocuğun mekan gündemi. Çarşamba günleri 19.00, Açık Radyo, Açık Dergi’de…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade