Hakkında

Gizem Kıygı
Nov 30, 2019 · 2 min read

Son yıllarda Türkiye, kentte ve kırda, büyük bir mekansal dönüşüm sürecinden geçiyor. Yoğun inşaat faaliyetiyle birlikte, sağlık, eğitim, kültür ve sanat kurumlarında yaşanan dönüşümler de yeni mekansallıklar yaratıyor. Mekanın gündemi yoğun ve dinamik. Peki bu dönüşümü çocuklar nasıl deneyimliyor?

Yerden Yüksek, Türkiye coğrafyasındaki devinimlerin mekansal tezahürlerini, çocuk hakları çerçevesinden ve çocuk tecrübesinden tartışmaya açan bir temas alanı.

15 günde bir saat 19.00'da, 94.9 Açık Radyo frekanslarından ilgilisiyle buluşuyor. Kaçıranlar programı bu sitede biriktirilen Podcast dizisinden dinleyebiliyor.

Yerden Yüksek, Açık Radyo’nun bir parçası olarak “kainatın tüm seslerine ve tüm renklerine açık”. Programla ilintili olduğunu düşündüğünüz bir deneyiminiz, araştırmanız veya gözleminiz varsa gizemkiygi@gmail.com adresine mail atabilirsiniz, katkınızdan mutluluk duyarız.

Gizem Kıygı hakkında

Şehir plancısı ve kent tarihçisi. Gizem Kıygı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 2012 yılında mezun olmuş, kent tarihi alanında tamamladığı teziyle Boğaziçi Üniversitesi, ATA Enstitüsü yüksek lisans derecesini 2019'da almıştır. 2011 yılından bu yana birçok farklı kolektif grup ve dernek aracılığıyla çocuklarla mekansal ve kentsel haklara ilişkin atölye çalışmaları gerçekleştirmektedir. Atölye çalışmalarının bir kısmı yayınlaştırmıştır. 2015–2018 yılları arasında faaliyet gösteren Kent ve Çocuk Şehircilik Girişimi’nin kurucularındandır. 2017’de konuk araştırmacı olarak bulunduğu Bosna Hersek Tarih Müzesi’nde çocuklarda savaşın mekan hafızasına ilişkin gözlemlerde bulunmuş, hazırladığı yazılar Pencere Yayınları tarafından basılan Hatırlamak İyileştirir kitabında yayımlanmıştır. Mekanda Adalet Derneği’nin süreli yayını Beyond İstanbul’un Mekanda Adalet ve Çocuk sayısının konuk editörlüğünü üstlenmiştir. Ulusal ve uluslararası yayın mecralarında çocukların mekansal algısına ilişkin yazıları yayımlanmaktadır. Kurucusu olduğu Şehir Dedektifi inisiyatifiyle atölye çalışmaları gerçekleştirmeye, çocuklarla birlikte şehir üzerine düşünmeye ve üretmeye devam etmektedir.

Yerden Yuksek

Dönüşen kentte ve kırda çocuğun mekan gündemi. Çarşamba günleri 19.00, Açık Radyo, Açık Dergi’de…

Gizem Kıygı

Written by

#kentveçocuk co-founder / urban planner / urban historian

Yerden Yuksek

Dönüşen kentte ve kırda çocuğun mekan gündemi. Çarşamba günleri 19.00, Açık Radyo, Açık Dergi’de…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade