Opti ile Pesi Bu Dünya Hepimizin

Gizem Kıygı
Oct 4, 2019 · 1 min read

16. İstanbul Bienali ile birlikte İstanbul’un iki martı kahramanı Opti ile Pesi geri döndü. Bu defa, bienal teması Yedinci Kıta’yla İstanbul’un çevre sorunlarına dikkat çekiyorlar. Üstelik güvercin Greta da onlara eşlik ediyor. Yekta Kopan’ın kaleme aldığı kitap Gökçe Akgül’ün çizgileriyle renkleniyor. Yayın yönetmenliğini ise Burcu Ural Kopan üstleniyor.

Kahramanlarımızın yolculuğunu, “katılımlı sanat”ı, çocuklar ve gençler için yeni bir etkileşim alanı açan İKSV Alt’ı, İKSV Kurum Kimliği ve Yayınlar Direktörü Didem Ermiş Sezer ve İKSV Alt Kat yöneticisi Elif Obdan Gürkan ile konuştuk.

Programı dinlemek için tıklayınız:

Yerden Yuksek

Dönüşen kentte ve kırda çocuğun mekan gündemi. Çarşamba günleri 19.00, Açık Radyo, Açık Dergi’de…

Gizem Kıygı

Written by

#kentveçocuk co-founder / urban planner / urban historian

Yerden Yuksek

Dönüşen kentte ve kırda çocuğun mekan gündemi. Çarşamba günleri 19.00, Açık Radyo, Açık Dergi’de…

More From Medium

More on Podcast from Yerden Yuksek

More on Podcast from Yerden Yuksek

More on Podcast from Yerden Yuksek

More on Podcast from Yerden Yuksek

2019’da Çocuklar ve Mekansal Hakları

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade