Tarlabaşı Toplum Merkezi

Gizem Kıygı
Nov 1, 2019 · 1 min read

Tarlabaşı Toplum Merkezi gönüllülerinden Seher Kaya, dönüşüm ve suçlulaştırma baskısı altında, çocuklarla birlikte yaptıkları atölye çalışmalarını anlatıyor. Çocuk katılımının imkanlarını ve sınırlarını da konuştuğumuz programı dinlemek için linke tıklayın:

Yerden Yuksek

Dönüşen kentte ve kırda çocuğun mekan gündemi. Çarşamba günleri 19.00, Açık Radyo, Açık Dergi’de…

Gizem Kıygı

Written by

#kentveçocuk co-founder / urban planner / urban historian

Yerden Yuksek

Dönüşen kentte ve kırda çocuğun mekan gündemi. Çarşamba günleri 19.00, Açık Radyo, Açık Dergi’de…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade