Zümrütevler Meydanı, Çocuklar ve Aileleri için Güvenli Yollar Projesi

Gizem Kıygı
Nov 14, 2019 · 1 min read

Sokaklar ve kavşakların iyileştirilmesi amacıyla tasarlanan İstanbul’un ilk kavşak dönüşüm provası, Maltepe Belediyesi ve Superpool işbirliğiyle NACTO Global Kent Tasarımı İnsiyatifi’nin danışmanlığında Zümrütevler Meydanı’nda hayata geçti.

Mimarlık ve şehircilik dünyasının ilgisini çeken ve “kentsel dönüşüm” terminolojisine çocuklar lehine yeni bir girdi sağlayan projeyi Superpool ekibinden Beyza Gürdoğan ve Ege Sevinçli anlatıyor. Programın kaydını dinlemek için tıklayınız:

Yerden Yuksek

Dönüşen kentte ve kırda çocuğun mekan gündemi. Çarşamba günleri 19.00, Açık Radyo, Açık Dergi’de…

Gizem Kıygı

Written by

#kentveçocuk co-founder / urban planner / urban historian

Yerden Yuksek

Dönüşen kentte ve kırda çocuğun mekan gündemi. Çarşamba günleri 19.00, Açık Radyo, Açık Dergi’de…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade