BigTech’lerin Tarihi Duruşması

Teknoloji Tarihinde Kritik Gün: 29 Temmuz 2020

Soner CANKO
Aug 9 · 3 min read
Image for post
Image for post
Duruşmada Facebook, Alphabet, Amazon ve Apple CEO’ları kendilerine yöneltilen sorulara cevap verdiler.

Dünya genelinde yaşanan pandemiye rağmen geçtiğimiz günlerde dünya teknoloji devleri bir duruşma salonunda toplanarak teknoloji gündemine farklı bir boyut getirdi. Video görüşme ile gerçekleşen duruşmada Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, Facebook’un CEO’su Mark Zuckerburg, Alphabet’in CEO’su Sundar Pichai ve Apple’ın CEO’su Tim Cook 6 saate yakın ifade verdiler.

Washington’un bu teknoloji devlerinin güçlerini kötüye kullandıkları eleştirilerine cevap aradıkları duruşmada Apple ve Amazon kendi pazarlarını tekelleştirmeleri; Facebook ve Alphabet ise rakip potansiyeli gördükleri girişimleri satın almaları üzerine rekabet hukuku ve tekelleşme konularından soru yağmuruna tutuldu.

Image for post
Image for post

Tim Cook, App Store ödemelerinden yüksek komisyon bedellerinin alınması iddiasına koronavirüs dönemini bahane ederek muğlak cevaplar verdi. Sundar Pichai ise Google’ın Android platformunda arama motoru ve reklamcılık konusunda tekelleşmeye başladığı iddialarına yanıt verdi. Amaçlarının her şeyi herkese daha ulaşılabilir kılmak olduğunu söyleyerek başladığı konuşmasının devamında tekelleşme iddialarını tam anlamıyla reddedemedi. Bu nedenle de kullanıcılara ellerinden gelenin en iyisini sunmaya çalıştıklarını temele aldığı bir savunma gerçekleştirdi. Genel anlamda çok tutarsız açıklamalarla epey terlediği bir duruşma geçirdiğini söyleyebiliriz.

Image for post
Image for post

Zuckerburg ise kullanıcı verileri ve aşırı artan reklam bedellerinin sorulması üzerine geçmiş e-postalarıyla yüzleşti ve adil bir rekabet ortamında yarıştıklarını dile getirdi.

Günün en sakini Jeff Bezos ise Amazon’un kişisel verilerin 3. partilerle paylaşımı üzerine gelen soruya ne olumlu ne olumsuz bir yanıt veremedi. Ancak onun dışındaki sorulara çoğunlukla çok kısa ve net yanıtlar verdi. Sakin ve rahat görünümüyle günü en rahat geçiren CEO’ydu diyebiliriz.

Image for post
Image for post

Geçmişe dönüp yaklaşık 20 yıl öncesine gittiğimizde tüm bu yaşananlar bir bilim kurgu filminde gibi hissettirebilir ancak şu anki teknolojiyi yöneten ve her insanın hayatına etki edip çok ciddi kârlarla büyüyen bu şirketler nereye, ne şekilde gidecek bekleyip göreceğiz.

Hayatımızı hızlı, kolay ve keyifli kılsın diye kullanmaya başladığımız teknolojiler zaman içinde bizleri yutan dev birer okyanusa dönüştü. Teknolojiyi tüketen değil üreten olmanın her geçen gün değer kazandığı bu çağda en çok merak ettiğim konu hızlı ve agresif büyümenin getirdiği yan etkilerin bu dev BigTech şirketlere ve dolayısıyla bizlere nasıl yansıyacağı.

Tek dileğim kendilerine de, biz kullanıcılara zarar vermemeleri. 🙏🏻 Zira bu şirketlerin yaşayacağı her küçük dalgalanma dünya genelinde dev tsunami etkileri yaratacaktır.

Yetkin Yayın

Yetkin Yayın

Soner CANKO

Written by

Dijital CEO ®— StartUp Dostu ® — FinTech Istanbul ® — Blockchain Türkiye ®

Yetkin Yayın

Yetkin Yayın, 21. yüzyıl yetkinliklerine uygun olarak gençlere bilgi, deneyim ve ilham sunan bir içerik platformudur.

Soner CANKO

Written by

Dijital CEO ®— StartUp Dostu ® — FinTech Istanbul ® — Blockchain Türkiye ®

Yetkin Yayın

Yetkin Yayın, 21. yüzyıl yetkinliklerine uygun olarak gençlere bilgi, deneyim ve ilham sunan bir içerik platformudur.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store