Yetkin Yayın
Published in

Yetkin Yayın

Melek Yatırım Nedir? Melek Yatırımcı Kimdir?

Melek yatırımcı (iş meleği, gayriresmî yatırımcı, özel yatırımcı, melek veya tohum yatırımcı olarak da bilinir) girişimlere genellikle hisse veya hisse senedine çevrilebilir borç karşılığı sermaye sağlayan zengin bireydir. Küçük fakat artan sayıda melek yatırımcı kitle fonlamaları aracılığıyla çevrim içi olarak yatırım yapmakta veya melek yatırımcı grupları (veya ağları) şeklinde örgütlenerek sermaye havuzları oluşturmakta ya da portföy şirketlerine tavsiyeler sağlamaktadırlar.

https://www.startupnedir.com/melek-yatirimci-kimdir/

Melek Yatırım Nedir?

Startup denildiğinde aklımıza gelen kavramlardan biridir melek yatırım. Melek yatırım (İngilizce “angel investor”); henüz kurulma aşamasında olan, yolun başındaki startupların büyümesini ve gelişmesini sağlayan sermaye/fonlara verilen addır.

Melek yatırım yapan kişiye ise melek yatırımcı denir.

Melek yatırımcılara “melek” denilmesinin sebebi ise hem mantıksal hem de ekonomik yeteneklerini kullanarak bir işi başarıya ulaştıracak (sadece meleklerin yapabileceği) biçimde başlatmalarıdır.

Melek Yatırımcılar Neler Yapar?

Melek yatırımcılar, yüksek risk ve yüksek büyüme potansiyeli olan startuplara/kuruluşlara oluşumun erken döneminde yüklü miktarda yatırım yapan kişilerdir.

Melek Yatırımcılar Girişimcilere Ne Gibi İmkanlar Sağlarlar?

İnovatifliğin girişimciliğe dönüşmesinde önemli rol oynarlar melek yatırımcılar. Gelecek vaad eden iş fikirlerin ve bu fikirler üzerine inşa edilen iş modellerinin hayata geçirilmesinde önemli rol oynarlar. Sermaye sağlamak ile birlikte melek yatırımcılar; kendi alanlarında sahip oldukları deneyim, bilgi birikimi, sektörel networklerini de startup projesine aktarabilirler.

Melek Yatırımcılar Hangi Sektörlere Yönelmektedir? Türkiye’de Kaç Tane Melek Yatırımcı Vardır?

Melek yatırımcılar genelde teknoloji ile iç içe olan yazılım, uygulama geliştirme, e-ticaret ve veri ile alakalı olan sektörleri tercih ediyor.

Hazine Müsteşarlığı’nın yayınladığı raporlara göre Türkiye’de Mart 2020 itibariyle akredite 524 melek yatırımcı bulunmakta. Ülkemizde 2 tipte melek yatırımcılık vardır. Bunlar:

  • Yüksek Gelir veya Servete Sahip Yatırımcılar
  • Tecrübeli Yatırımcılardır.

Yüksek Gelir veya Servete Sahip Yatırımcıların Özellikleri

  • Lisans almadan önce yıllık gayrisafi geliri 200.000 TL ve üzerinde olan yatırımcılar (2 yıl için)
  • Müracaat sırasında sahip oldukları kişisel servetin toplam değeri 1.000.000 TL ve üzeri olan yatırımcılar

Tecrübeli Yatırımcı Kriterleri

Bu grupta ekonomik güçten ziyade tecrübe önem kazanmaktadır:

https://gamzesart.com/wp-content/uploads/2020/03/melekyatirim.png

Melek Yatırım Yapılacak Şirketlerin Nitelikleri Nasıl Olmalıdır?

Mevzuat gereği, melek yatırım yapılabilecek şirketler aşağıdaki koşulları sağlamalıdır:

  • Kurulmuş şirketin melek yatırımcının iştirakinden önceki son iki mali yıldaki net satışlarının yıllık 5.000.000 TL’den fazla olmaması.
  • Şirketin en fazla 50 çalışanı bulunması.
  • Şirketin, melek yatırımcının kendisine, eşine, kendisinin veya eşinin altsoyu ve üstsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımlarına ve kayın hısımlarına idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunmaması ya da nüfuzu altında olmaması.
  • Başka bir şirketin kontrolünde olmaması.
  • Şirketin müsteşarlıkça belirlenen devlet desteği sağlanacak sektörlere ilişkin listedeki sektörlerde veya faaliyetlerde bulunması.
  • Paylarının halka arz edilmemiş olması.

Bu yazımda “Melek Yatırım Nedir? Melek Yatırımcı Kime Denir?” sorularına cevap aradık. Yazımı beğendiyseniz maksimum alkış sayısı olan 50 alkış verebilirsiniz.

Ayrıca en son yazıma buradan ulaşabilirsiniz.

Orhan Yağızer Çınar

--

--

--

Yetkin Yayın, 21. yüzyıl yetkinliklerine uygun olarak gençlere bilgi, deneyim ve ilham sunan bir içerik platformudur.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Orhan Yagizer Cinar

Orhan Yagizer Cinar

Founder @ Codecort |Leader @ YOOOTH| Yeti & YetGen 21'2| Advisory Board Member @ GelecektekiSen| Blogger | Data Science orhanyagizercinar.com

More from Medium

Implementing ML Kit and Scanner Kit in ScannerKu App

Natural Language Processing (NLP) for video comments in Portuguese on YouTube

Joblio’s ACE Program Is Revolutionizing Migrant Assimilation

Sports: A digital revolution