“Yeni Dünya, Yeni Ağ”

Prof. Dr. Cem Say’ın Kaleminden

Soner CANKO
Aug 16 · 3 min read
Image for post
Image for post
2018'de Youtube Videom İçin Buluşmamızdan Bir Kare 😊

Bilişim teknolojileri alanında önemli bir uzman ve akademisyen olan ve fikirlerine büyük önem verdiğim Prof.Dr. Cem Say’ın bilgi çağının önemini ve niteliklerini anlatma amacıyla yaptığı çalışmaları beğeniyle takip ediyorum ve yazdığı kitapları da bir solukta okuyorum. Cem Hocam tüm yazı ve yayınlarında bilgi teknolojilerinin hayatımızı nasıl değiştirdiğini ve neleri değiştirebileceğini mümkün olan en temel ve basit haliyle işin özünü kavratmaya odaklanıyor, dolayısıyla daha çok insana ulaşarak bilimi popülerleştirerek bilgi düzeyinin artmasına da katkı sağlıyor.

Image for post
Image for post

Prof. Cem Say, Mayıs 2020’de Yeni Dünya Yeni Ağ adını verdiği yepyeni bir kitaba imza attı. Büyük bir zevkle okuduğum bu kitabın sadece bilgi bilimine ilgisi olanlara hitap ettiğini söylemek pek doğru olmaz. Algoritma kavramının hayatın her noktasına dokunduğunu düşünürsek herkes için son derece kıymetli bir çalışma olduğunu düşünüyorum.

Kitap içeriğinde algoritmanın temelini anlamamız için verilen örneklerle başlıyor. Atomlardan kuantuma geniş bir yelpazeyle temellendirme yapan Cem Say, “Yeni Dünya Yeni Çağ” kitabında bilimde satır arası olarak gösterilen olayların günlük hayattan parçalar olduğunu gösteriyor. Ludwig Boltzmann’dan Alan Turing’e birçok dâhinin yaptıklarını ve yaşadıklarını kişisel hikayelerine değinerek anlattığından herkes için daha öğretici, akılda kalıcı ve zevkli bir kitap haline getirmiş.

Image for post
Image for post

Cem Say, özelden genele doğru konuları daralttığı kitabında öncelikle ışınların, ısının, mantığın başından konuyla alakalı yerleri kavramanız için bizi kitaba hazırlıyor desem yeridir. Ortaokul ve lise bilgilerinizi tazeleyip kitaba hazır hale geldiğinizde yaşadığımız yeni çağı bilgi çağı olarak yorumlayıp BigTech’lere, blokzincirine, devlete, pazar kavramına, mahremiyete kısacası hayatın her alanında algoritma kavramının nasıl varlık gösterme süreci geçirdiğine ve geçireceğine değiniyor.

Bana göre Cem Say, bilgi çağında gelinen noktanın temellerini, etkilerini ve geleceğini anlatmayı başarmış. Algoritma kavramını olabildiğince temel ve basit bir dille anlatan bu kitabın bir başlangıç kitabı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor ve herkesin okumasını tavsiye ediyorum.

Unutmayalım ki dijital okuryazarlığı olanlar, bulunduğu çağı ve temellerini kavrayanlar geleceği de daha iyi analiz edip kendi haklarını ve alanlarını daha iyi kullanabileceklerdir.

“İnternetteki ortak hazineye ulaşmak bir insan hakkıdır.”

— Cem Say

Son olarak geçtiğimiz yıl Cem Say ile gerçekleştirdiğimiz Dijital CEO ile Teknoloji Sohbetleri çekimini bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum.

Yetkin Yayın

Yetkin Yayın

Soner CANKO

Written by

Dijital CEO ®— StartUp Dostu ® — FinTech Istanbul ® — Blockchain Türkiye ®

Yetkin Yayın

Yetkin Yayın, 21. yüzyıl yetkinliklerine uygun olarak gençlere bilgi, deneyim ve ilham sunan bir içerik platformudur.

Soner CANKO

Written by

Dijital CEO ®— StartUp Dostu ® — FinTech Istanbul ® — Blockchain Türkiye ®

Yetkin Yayın

Yetkin Yayın, 21. yüzyıl yetkinliklerine uygun olarak gençlere bilgi, deneyim ve ilham sunan bir içerik platformudur.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store