All stories
July 2015

Yn ‘t foarbygean

KIEPEN
Gerrit Damsma
February 2015
January 2015
Gedachte

Gedachte

GOED WOORD
Gerrit Damsma
December 2014
Gedachte

Gedachte

SINNEKEAR
Gerrit Damsma
Yn ‘t foarbygean

Yn ‘t foarbygean

SOP
Gerrit Damsma

Yn ‘t foarbygean

(SINTE)KLAAS
Gerrit Damsma
October 2014
Gedachte

Gedachte

LIBBEN
Gerrit Damsma
September 2014

Yn ‘t foarbygean

YN ‘E BUS…
Gerrit Damsma
August 2014
Gedachte

Gedachte

TIJD
Gerrit Damsma

In het voorbijgaan

MOED
Gerrit Damsma
July 2014
About
Yn ‘t foarbygean / In het voorbijgaan

Columns Frysk / Nederlands

More information

Editors