Çocuklarımıza Kur’an Eğitimi Verirken…

Ahmet Çadırcı
Jun 8, 2018 · 1 min read

Her anne ve babanın en temel arzusu, evlatlarının ahlaki ve manevi değerlerle donanmasıdır. Çocuklarımıza Kur’an okumayı öğretme ve her zaman Kur’an okumalarını teşvik etmek, bizim onlara karşı vazifelerimizdendir. Yavrumuzun Kur’an okuyabilen bir birey olarak yetişmesi, onun büyük bir desteğe sahip olması anlamına gelir ve hayatının her safhasında bundan istifade edebilir. Çünkü hem bizim hem de çocuklarımızın Kur’an-ı Kerim’in rehberliğine, arkadaşlığına, şifa gücüne, huzur verme özelliğine ihtiyacımız vardır.

Kur’an eğitimi ile ilgili olarak dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

  • Bebek iken odasında Kur’an okuyun.
  • Küçük yaşlardaki çocuğunuzun Kur’an okuduğunuzda yanınıza gelmesine izin verin. Çocuklarınız, sizlerin mutlulukla Kur’an okuduğunuza şahit olsun.
  • Kısa sureleri okurken ona da tekrar ettirebilirsiniz. Sıkıldığını hissettiğiniz anda onu serbest bırakın.
  • Yaşı henüz küçükken sadece elif-ba harflerini tanıtarak onu ilerdeki Kur’an eğitimine hazırlayabilirsiniz. Bunu da oyunlarla sevdirerek yapın. İstekli olmadığı zamanlarda ısrarcı olmayın.

Yolcu Misali

İnsan için önüne çıkan bütün yollar "yürünebilir" yollar…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store