Ahmet Çadırcı
Mar 20, 2016 · 2 min read
“A long-exposure shot of a busy crosswalk in Santiago” by mauro mora on Unsplash

Bir demokraside yaşayan insanlar, onlar adına kanunları yapacak olan yöneticileri seçerler veya meclis adı verilen toplantılarda, çıkarılacak kanunlar için, doğrudan oy verirler. Demokrasi konuşma özgürlüğü ve düzenli olarak yapılan seçimlere katılan partilerden birini seçme hakkı verir.

HALKIN GÜCÜ

İlk demokrasi Milattan Önce 6. yüzyılda, kentlerde yaşayan erkeklerin, yapılan toplantılarda, oy vermesiyle birlikte, Antik Yunan’da görüldü. Demokrasi kelimesi Yunancadır “halkın gücü” anlamına gelmektedir.

SEÇİLMİŞ MECLİSLER

Büyük İskender ve onu takip eden Romalı İmparatorlar döneminde, demokrasi yavaş yavaş rafa kaldırılmıştır. Ve Orta Çağda feodalizmin ve monarşinin yükselişi görülecektir. 17. yüzyılda parlamento olarak bilinen seçilmiş meclislerin, bazı ülkelerde gücü ele almasıyla birlikte demokrasi yeniden görünmeye başladı. İlk zamanlarda yalnızca, varlıklı insanlar oy kullanıyorlardı, ancak günümüz demokrasilerinde; her yetişkinin oy kullanma hakkı bulunmaktadır.

ÇOĞUNLUK İDARESİ

Oy kullananlar kendilerini parlamentoda (kanun yapıcı organ) temsil edecek kişileri seçerler (örneğin; İngiliz Avam Kamarası ya da Amerika Birleşik Devletler kongresi). Yeni bir kanunun yasalaşması için parlamento çoğunluğunun oyu gereklidir. Önemli konularda; tüm halkın katılacağı bir oylama yapılabilir (referandum).

ADAYLARIN SEÇİMİ

Bazı seçimler tek aşamalıdır ve en çok oyu alan aday seçimi kazanır. Diğer seçimler ise orantılı temsili esas alır, buna göre; her bir parti aldığı oya göre parlamentoda temsil edilir.

HÜKÜMETLER VE KANUN

Demokrasinin birçok çeşidi vardır. İngiltere’de monarşi vardır, ancak; kanunları seçilmiş parlamento yapar. Fransa; başkanı, başbakanı ve yasama organı olan bir cumhuriyettir. Rusya, komünist yönetimin düşüşünden sonra daha demokratik olmaya başlamıştır.

SEÇİM ZAFERİ

Hindistan dünyanın en büyük demokrasisidir ve seçim zamanları, insanların yaşamında önemli bir yer teşkil eder. Adaylar konuşmalar yapar, broşürler dağıtır, reklam yapar ve oy verecek insanların kendilerini tanımaları için posterler tasarlarlar. Çoğu aday bir siyasi partiye (siyasi parti üyeleri ülkenin nasıl idare edileceğine dair aynı fikirlere sahiptir) mensuptur.


GÖZ ATALIM

  • Antik Yunan’da kadınlar, çocuklar, köleler ve yabancılar (insanlann yaklaşık % 90'ı) oy kullanamıyordu.
  • Amerika, New England’ın bir çok kasabasında, herkes, düzenlenen bir toplantı ile çıkarılacak kanunlar için doğrudan oy verebilmektedir.
  • Çoğu demokrasilerde, hakimler ve bağımsız görevliler, hükümetin kanunlara uygun hareket etmesini güvence altına alırlar.
  • Antik Yunan’da oy kullanma hakkına sahip her erkeğe iki metal disk verilirdi. Bu diskler yargılanan bir kişinin suçlu ya da suçsuz olduğunun belirlenmesi için kullanılırdı.
  • Günümüzde yapılan bazı seçimlerde, bir seçmen oyunu, oy pusulasında istediği adayı işaretleyerek kullanır. Seçim sandığına atılan oyların sayımı yapılır.

Yolcu Misali

İnsan için önüne çıkan bütün yollar "yürünebilir" yollar ise, o insan artık kaybolmuştur.

Ahmet Çadırcı

Written by

https://ahmetcadirci.com.tr

Yolcu Misali

İnsan için önüne çıkan bütün yollar "yürünebilir" yollar ise, o insan artık kaybolmuştur.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade