Idle Mode Vs Active Mode ( Connected Mode) หลักๆ คือมีการใช้งานกับไม่ใช้งาน เริ่มต้นให้เข้าใจว่า แต่ละกลุ่มหลักๆ จะมีกิจกรรมย่อย ว่า Mobile (คนโบราณเรียก) , UE ( คนยุค 3G เริ่มเรียก) มีพฤติกรรม อย่างไรบ้าง

--

--