Idle Mode Vs Active Mode ( Connected Mode) หลักๆ คือมีการใช้งานกับไม่ใช้งาน เริ่มต้นให้เข้าใจว่า แต่ละกลุ่มหลักๆ จะมีกิจกรรมย่อย ว่า Mobile (คนโบราณเรียก) , UE ( คนยุค 3G เริ่มเรียก) มีพฤติกรรม อย่างไรบ้าง

อยากให้เข้าใจเรื่อง Broadcast, Paging , Location Update , Handover ลองหาอ่านเพิ่มดูนะครับ ทิ้งระเบิดไว้จาก 2 กลุ่มหลัก แล้วไปแตกย่อยเอา 😁