Event Horizon (2016)

Yoshino Yoshikawa
Jun 9, 2018 · 1 min read

Original release from ZOOM LENS

Yoshino Yoshikawa : Event Horizon

#1 PRNG
#2 Mirage (with Yura Mari)
#3 Take Me Away (with Shu Ichikawa)
#4 Alarm Clock
#5 Another Dream (with elizatwinkies)
#6 Opt-Out
#7 Event Horizon
#8 Good Night
#9 PRNG (Hercelot Remix)

Music
Yoshino Yoshikawa

Artwork
yuu

yosshibox

Yoshino Yoshikawa

Yoshino Yoshikawa

Written by

Musician / Producer

yosshibox

Yoshino Yoshikawa