İngilizce seviyemizi geliştirmek üzerine

İsveç’e yerleşmekle ilgili olan yazımı yayınladıktan sonra İngilizce’yi nasıl geliştirdiğimi merak eden arkadaşlardan çok sayıda soru aldım. Bahsettiğim yazıyı merak edenler için:

Bu sebepten dolayı kendi deneyimlerimi paylaşabileceğim kapsamlı bir yazı yazmaya karar verdim. Bu yazıyı okumadan önce…

--

--

--

Yurt dışında yaşayanlardan, yaşama dair paylaşımlar

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Gokhan Gultekin

Gokhan Gultekin

iOS Engineer at Spotify 🇸🇪• Outdoor enthusiast 🌳 gokhan.se

More from Medium

Healing endometriosis, hormones, uterine polyps & cysts.

Fascinating Truths Linked with Spinal Cord Injury Part No 2

The Grand Canyon Rim-to-Rim-to-Rim Run