İsveç: ilk izlenimler

Central Station, Gothenburg

Zaman hızlı akıyor, bugün İsveç’te geçirdiğim 14. günüm. Stockholm hava alanına indiğim andan itibaren öğrendiğim bilgileri daha fazla içimde tutamadığımdan dolayı bu yazıyı yazma kararı aldım. Bir hikaye şeklinde yazmayı çok isterdim ancak çok fazla zaman alacağından ve okuması da yorucu olacağından yalnızca benim dikkatimi çeken ve hatta şaşırtan detayları madde madde yazmaya çalışacağım.

--

--

--

Yurt dışında yaşayanlardan, yaşama dair paylaşımlar

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Gokhan Gultekin

Gokhan Gultekin

iOS Engineer at Spotify 🇸🇪• Outdoor enthusiast 🌳 gokhan.se

More from Medium

Patristic Evidence: Apokatastasis or Annihilationism?…The Council Begins

How My Pup Fell In Love With Petzlove Meadow

Why Pseudo Code?

Flsun Q5 - Install Klipper and Fluidd