Nie bądź tabletowym rodzicem!

Jakie słowa jako pierwsze wypowiada dziecko? Mama? Tata? A może tablet? — pyta Fundacja Dzieci Niczyje i apeluje: nie bądź tabletowym rodzicem.

Nowa kampania społeczna Fundacji pod hasłem “Mama, tata, tablet” przestrzega przed wychowaniem “Homo Tabletisa”.

Więcej o akcji: Nie bądź tabletowym rodzicem

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.