UNIPA startuje projekt na podporu rodin, které prošly ztrátou dítěte v období kolem porodu

Naše vize je prostá. Chceme, aby se každá rodina, které zemřelo dítě v období kolem porodu, mohla pomocí kvalitní podpory a péče lépe vyrovnat s dopady této ztráty.

Cest k naplnění je několik. Od detabuizace tématu smrti po návrhy na změnu legislativy a zaběhlých praxí různých profesí.

V Unii porodních asistentek jsme díky podpoře ESF (Evropský sociální fond) a MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) v rámci Výzvy 083 začali prozkoumávat další z možných řešení. Je jím síťování odborníků a odbornic, kteří v pravý čas, v potřebné míře a s respektem pomohou rodinám se se ztrátou vyrovnat.

Představujeme si síť, která nabídne:

 • kontinuální péči rodinám procházejícím prenatální a perinatální ztrátou po celou dobu jejich potřeby,
 • efektivitu díky kodifikaci spolupráce jednotlivých profesí až na úrovni profesních organizací,
 • respekt k odbornosti, tj. o danou rodinu pečuje vždy ta profese/odbornost, která to v daném čase a na daném místě umí nejlépe.

Díky lidem a organizacím, kteří se o tyto rodiny starají, víme, jak je tato péče potřebná a zároveň obtížná i to, jaké jsou možnosti k jejímu zlepšování. Svou vlastní optikou chápeme, jak může pomoci porodník, pediatr, terapeut, porodní asistentka, duchovní, záchranář…

A ve svých hlavách máme taky spoustu odpovědí na otázky: Proč se věnovat rozvoji tohoto tématu? a Proč ho má řešit právě Unie porodních asistentek?. Cítíme to tak protože:

 • porodní asistentka (kterou jako profesní organizace zastupujeme), má nejblíže k ženě, které zemřelo dítě před, během, nebo po porodu, a k její rodině,
 • prenatální a perinatální ztráta je nejtěžší téma mateřství — jak pro rodinu, tak pro pečující osoby. Zároveň je nejméně ošetřena, co se připravenosti a kompetencí pečujících osob týká,
 • si uvědomujeme komplexnost péče jako zásadní předpoklad dobré podpory zasaženým rodinám. Víme, že jen porodní asistentka na všechno stačit nemůže a respektujeme odborníky všech nápomocných profesí,
 • i naší běžnou činností podporujeme funkčnost rodiny (posilující zkušenosti z porodních příběhů, zvyšování kompetencí rodin tak, aby ztráta neměla negativní vliv na nemocnost nebo rozvracení rodin).
 • UNIPA je učící se organizace a neustále hledá způsoby zlepšování péče a podpory rodinám v období mateřství,
 • UNIPA jako spolupracující organizace dokáže být vhodnou neutrální platformou pro diskurz všech zainteresovaných profesí k vývoji lepší péče o rodiny v této náročné životní situaci.

Síť ale nemusí být správné řešení

Podpora MPSV se opírá o metodiku Human Centered Designu (HCD). To ve zkratce znamená, že budeme mít možnost poznat a pojmenovat reálné potřeby, obavy a touhy rodin. A stejně tak přistupovat s respektem ke znalostem, zkušenostem a potřebám profesí, které mají k těmto rodinám blízko.

A jakkoli to teď vypadá tak, že právě podpora síťování je to nejužitečnější, co můžeme udělat, až detailnější pochopení kontextu nám dá jistotu. Anebo nás nasměruje v naší práci jinam.

Chcete být u toho s námi?

Můžete:

 • číst tenhle blog, kde jednou za 4–6 týdnů dáme vědět, co máme za sebou a před sebou.
 • pracovat spolu s námi, máte-li zkušenosti, jste-li někdo z nápomocných profesí, máte-li zájem…
 • nám pomoci lépe pochopit potřeby, obavy, touhy, v případě, že jste ztrátou prošli.

Své zapojení můžete probrat s Andreou Forberger, forberger@unipa.cz, tel. 774 458 459.

Počítejte, že se potkáte s našimi hodnotami

Ať už nás budete sledovat, nebo podporovat, ať budete aktivní, nebo pasivní, počítejte s tím, že nám jde o:

S otevřeností přistupujeme k informacím, se kterými pracujeme: vše, co víme, nebo se dozvíme, považujeme za know-how, které budeme otevřeně s účastníky projektu diskutovat a společně zpracovávat (výjimkou jsou citlivé informace, které získáme o rodinách, jež prošly ztrátou). Otevřeně přistupujeme k potřebám: jsme pravdiví vůči rodinám i sobě samým.

Podporujeme vědomé rozhodování jak rodičů/rodin, tak všech poskytovatelů podpory. Věříme, že vede k samostatnosti, nezávislosti a schopnosti převzít odpovědnost.

Projevujeme respekt k potřebám jednotlivců, ke všem odbornostem, k síti.

Naše práce je založená v maximální možné míře na evidence based přístupu.

Máme společný cíl a konstruktivně hledáme cesty, které spojují naše individuální cíle.


Projekt je financován z Evropského sociálního fondu v Operačním programu Zaměstnanost a ze Státního rozpočtu ČR.

Začít znovu

O rozvoji služby, která podporuje rodiny s perinatální ztrátou

UNIPA — Unie porodních asistentek, z.s.

Written by

Profesní organizace porodních asistentek a studentek porodní asistence. Podílí se na rozvoji oboru porodní asistence v ČR.

Začít znovu

O rozvoji služby, která podporuje rodiny s perinatální ztrátou

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade