ลง Docker ใน Linux อย่างง่าย ใช้เพียง 1 คำสั่ง

วิธีการลง Docker ใน Linux นั้นสามารถลงได้ทั้งจากทาง Package Manager เช่น apt , yum หรือจะ Compile จาก Sorcecode ของ Docker เองก็ได้

ซึ่งวิธีการที่ติดตั้ง Docker ง่ายๆ ก็คือ การติดตั้งผ่าน Package Manager แต่เรายังต้อง Setup Repository เอง เพิ่ม GPG key เอง ตาม Document ของ Docker เอง
https://docs.docker.com/engine/installation/


แต่ Docker เองก็อำนวยความสะดวกแก่ Developer หรือ DevOps ให้สามารถติดตั้ง Docker ได้ง่ายๆ ด้วยคำสั่งเพียง 1 คำสั่งคือ

curl -sSL https://get.docker.com/ | sh

หรือถ้าใครใช้ wget ก็สามารถติดตั้งได้เช่นกัน

wget -qO- https://get.docker.com/ | sh

รอไม่นาน Linux ก็จะมาสามารถใช้ Docker ได้

คำสั่งนี้เป็นคำสั่งในการรัน bash script ที่ทาง Docker เองได้เขียนไว้ ถ้าใครอยากศึกษาว่ามีคำสั่งอะไรบ้าง ก็เข้าที่เว็บ https://get.docker.com ได้เลยครับ

Like what you read? Give Siriwat Wanghorm a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.