„Vznikající tým pro Internet of Things umožní Adastře nabízet ještě lepší služby“

Lenka Nováková chtěla být dřív daňovou poradkyní. Prý proto, že má ráda ve věcech pořádek. Místo toho se postupně vypracovala na pozici finanční a obchodní ředitelky v bezpečnostní agentuře. A odtud přešla před několika měsíci do Adastry. Jejím úkolem je vybudovat nový tým specializovaný na IoT technologie.

Áda
Áda
Oct 9, 2018 · 6 min read
Image for post
Image for post
„Od 1. října vzniká malá divize. Postupně poroste z počtu 3–4 lidí“

„Když si dovedete propočítat náklady a přínosy, snáze se vám argumentuje i prodává“

Když jsou lidé mladí, sní o práci kosmonauta nebo veterináře, a mnohdy pak dělají něco docela jiného. Co lákalo vás?

Image for post
Image for post
Mimo práci Lenku baví sport — kolo, lyže, běh nebo třeba golf. Loni zkoušela kiting a windsurfing

„IoT je cesta ke zvýšení efektivity a snížení chybovosti v různých oblastech a oborech“

Čím začal příběh divize IoT?

Image for post
Image for post
Dovolenou tráví Lenka většinou aktivně. Umí si ale prý taky celý den číst detektivku

„Prioritou je teď pro nás nábor a rozvoj lidí, postupný růst divize a získání několika velkých klientů“

Pojďme teď chvilku trochu snít. Je mi jasné, že je těžké formulovat nějaké vize, když divizi budujete vlastně „od miminka“. Máte ale nějakou představu, jak se bude divize rozvíjet a jak budou vypadat další měsíce?

Ze života Adastřanů

Poznejte, jak se nám v Adastře pracuje.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store