Mistryně ČR ve slalomu a zlatá deaflympionička. Poznejte neslyšící lyžařku Terezu Kmochovou, která jezdí v adastří helmě

Na lyže se postavila poprvé ve 2,5 letech a i přesto, že se narodila s absolutní ztrátou sluchu, konkuruje nejlepším lyžařkám a ve světě se ji daří. Proč a jak je Tereza spjatá s Adastrou a jak k této spolupráci došlo? Přečtěte si rozhovor!

Áda
Áda
Jan 7, 2020 · 8 min read
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Závody v Santa Caterina (Instagram Terezy Kmochové)

Lyžovat začala ve 2,5 letech. V patnácti jela Tereza první mezinárodní závod

Image for post
Image for post
Selfie ze svahu (Soukromý archiv Terezy Kmochové)

„Slyšící lyžaři mi říkají, že by bez sluchu nemohli jezdit. Já jsem zvyklá, vnímám očima a intuicí.“

Největší úspěch? 5 zlatých medailí na Deaflympiádě 2015 v Rusku

Image for post
Image for post
Stříbrná medaile ze zimní Deaflympics 2019 (Instagram Terezy Kmochové)
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Nalevo: Tereza se svojí čtyřnohou kamarádkou Bertou| Napravo: Tereza s přítelem na projížďce na jachtě (Instagram Terezy Kmochové)

Co o Tereze nejspíš nevíte…

Image for post
Image for post
(Instagram Terezy Kmochové)

Cíl na příští sezónu? 5 medailí na Deaflympiádě v Itálii

Image for post
Image for post
Zlatá medaile z Universiade 2017 (Instagram Terezy Kmochové)

Ze života Adastřanů

Poznejte, jak se nám v Adastře pracuje.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store