Pro tvorbu nového kariérního webu jsme využili data od desítek Adastřanů

Už jste viděli jobs.adastra.cz ? Za tvorbou nového webu stálo přes 20 rozhovorů s Adastřany, analýza víc než 100 dotazníků nových kolegů, povídání s vedením i HR oddělením, testování webu ve firmě i venku na veletrzích. Přečtěte si, k čemu nás to všechno dovedlo!

Áda
Áda
Dec 6, 2018 · 5 min read
Image for post
Image for post

Začali jsme tím, že jsme vyzpovídali desítky kolegů napříč firmou

Vidíme data za vším.
Kdo má dobrá data, může udělat správná rozhodnutí.
Svým vlastním klientům pomáháme taková data vytěžit a využít.
Nám samotným v tom pomohlo studio Pábení.

Image for post
Image for post
Na analýzu kvalitativních dat nezbývá než použít živého výzkumníka

Zmapovali jsme, co lidé potřebují a co jim Adastra dovede doopravdy nabídnout

Z rozhovorů a analýz se nám vyklubaly 3 typy lidí, kteří míří do Adastry a mají docela odlišné potřeby:

 1. Zkušení lidé s léty praxe. Do Adastry přechází z jiné firmy, protože mají plné zuby stereotypu a zdá se jim, že stagnují. Nebo se jim třeba změnilo vedení a oni s kroky toho nového nesouhlasí. Potřebují obvykle práci skloubit s rodinou, zajímají je konkrétní projekty.
 2. Lidé, kteří k nám míří z docela jiného oboru. V Adastře pracuje bývalá právnička nebo třeba učitel. Po letech prostě potřebovali změnu. U nás chytrého, schopného a pracovitého člověka dovedeme zaškolit. Pracujeme s technologiemi, které ještě před pár lety ani neexistovaly, takže i senioři se u nás neustále učí.
Image for post
Image for post
Jednotlivým skupinám lidí na webu nabízíme jen to, co nám pojmenovali skuteční zaměstnanci

Grafika a funkcionality vdechly webu duši Adastry

Data, čísla, fakta.
Big Data, IoT, nové technologie.
To, že je Adastra konstantně jednou nohou v budoucnosti.
A přesto zůstává lidsky příjemná.

Image for post
Image for post
Kdo hledá, všimne si dat, která vám o Adastřanech poví víc. Tohle je kolega Vlastimil Kovařík
Image for post
Image for post
Mluví ostřílení senioři, pojmenovávají ale přání a touhy všech 3 skupin uchazečů
Image for post
Image for post

Všechno jsme průběžně testovali — a ladíme dál

 • „Proklikejte si web a zkuste nahlas komentovat všechno,
  co vám při tom běží hlavou.“
 • „Najděte na webu pozici, která je pro vás relevantní,
  a zkuste na ni odpovědět.“
 • „Kamarád vám do mailu poslal tenhle náborový inzerát.
  Pročtěte ho a povězte mi, co vás přitom napadá.“
Image for post
Image for post
Cookie lišta varuje: Vidíme data za vším

Ze života Adastřanů

Poznejte, jak se nám v Adastře pracuje.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store