Illya Pavlov, zakladatel Acamaru: „S Adastrou jsem se poprvé setkal jako muzikant na jejich večírku“

Do ČR přišel z Ruska jako malý kluk. Před sedmi lety v rámci Adastra Group založil dceřinou firmu Acamar, původně zaměřenou na bodyshopping. A loni v osmi lidech udělali obrat 120 milionů. Jádrem práce Acamaru je dnes R&D consulting a dodávky IT expertů z rusky mluvících zemí. V první části dvoudílného rozhovoru vypráví Illya o cestě k založení Acamaru, o baskytaře i o tom, co vlastně do Čech láká ruské informatiky.

Áda
Áda
Jun 14, 2019 · 6 min read
Image for post
Image for post
Illya Pavlov, zakladatel firmy Acamar v rámci Adastra Group

Illyo, jak je možné, že mluvíš česky úplně bez přízvuku?

Já jsem se octnul v České republice v roce 1997, kdy jsem jako malý kluk přišel s rodiči. Takže už téměř dvě třetiny života jsem strávil v ČR. Odchodil jsem tu všechny školy, počínaje základkou a konče výškou. Přišli jsme sem z prostého důvodu — ekonomická situace v postsovětském prostoru byla mizerná. Prvně v roce 1996 přišel otec, pak v roce 1997 já s maminkou a starším bratrem. Žijeme tu stále všichni. Rodiče tu mají vysněný domek, brácha tu má rodinu a já se tu cítím být taky doma.

A k oblasti propojování lidí s firmami ses dostal jak?

Je to možná jednodušší, než by se zdálo. Ještě když jsem byl na gymplu, začal jsem pracovat brigádně v recruiterské firmě. Hledali někoho, kdo jim pomůže s prozkoumáním rusky mluvícího trhu. Já jsem dělal analýzu pomocí telefonu — a tím jsem přičuchnul k tomu, co je vůbec headhunting a lidské zdroje. A dostávat na správná místa ty správné lidi tak, aby to zapadlo, to mě bavilo. Dlouho jsem pak pracoval ve velké softwarové firmě jako recruiter.

„Jeden z koncertů jsme měli na vánočním večírku Adastry. Pamatuju si hlavně, že byla hrozná kosa“

Pověz mi tedy, jak to bylo s Acamarem a Adastra Group, kam patří? Jak ses k Adastře dostal?

Moje první zkušenost s Adastrou byla tuším v roce 2004. Svět je malý a muzikantský svět je obzvlášť malý. Já jsem byl aktivní v hudebním světě, hrál jsem v několika uskupeních a jeden z koncertů jsme měli na vánočním večírku Adastry, na tehdy ještě funkční Štvanici na ledě. Pamatuju si z toho hlavně, že byla hrozná kosa a že ten repertoár moc neodpovídal místu. Od té doby tomu říkám gastrojazz :)

Počkej, takže poprvé jsi se s Adastrou setkal jako hudebník?

Přesně tak. Následně po 6–7 letech zase opět mě osud spojil s Adastrou, dal jsem se do kontaktu s tehdejším šéfem Ondrou Frydrychem, jestli bychom nemohli spolupracovat, a téma měl. Měli jsme společné kamarády a známé, většinou jsme se znali přes hudbu. K Ondřejovi jsem se dostal přes Honzu Červinku (pozn.: spolumajitel Adastra Group) — ten teď hraje v kapele, kterou já jsem spoluzakládal.

Co jste hráli za žánr?

My jsme toho vystřídali poměrně hodně, ale já jsem se vždycky držel baskytary. Předtím jsem studoval hru na klasickou kytaru. Tehdy jsme zakládali Nirvana Revival, dnes se to jmenuje Nervána. Vzniklo to na přání jednoho z bývalých Adastřanů, Michala Rozehnala. Jednou přišel a řekl: „Mě baví zpěv a baví mě Nirvana.“ Tehdy to pro nás byl spíš „sranda projekt“ než seriózní aktivita, ale trvá to 15 let a má to svoje publikum.

A hráváš pořád?

Už bohužel nebo bohudík ne. Jen na záskok. Je to aktivita, která vyžaduje plno úsilí. Když chce člověk dělat něco pořádně, tak to vyžaduje čas, a já už mám priority jinde.

Image for post
Image for post
I tohle je Illya Pavlov — baskytara není jeho jediný koníček

„Acamar začínal jako one man show, po pěti letech jsme z toho vybudovali stabilní prosperující firmu“

Nikdy by mě nenapadlo, že Acamar ve své současné podobě původně vznikl díky baskytaře. Pověz mi — jak to tedy s Acamarem bylo? Co ti Ondřej Frydrych nabídl?

Prvotní nápad, který měli už tehdy Ondra Frydrych s Pavlem Kyselou, byla klasická bodyshopová firma propojující firmy s IT profesionály. Odpovídalo to tehdejším tržním podmínkám i koncepci Adastry. Vnímali, že v tom je tržní potenciál. Koncept a plán jim ležel v šuplíku a mně nabídli, jestli bych to nechtěl uvést v život. Touhle dobou to bude už 7 let.

A od té doby, kdy firma začínala jako one man show — tedy já a mobilní telefon, jsme z toho vybudovali poměrně dobře fungující firmu. Pomáhali jsme i Adastře naplňovat její projekty. Razili jsme svůj externí byznys. A dospělo to v zásadě do bodu, kdy jsme po pěti letech vybudovali stabilní, soběstačnou firmu, která nikdy neležela na bedrech matky, vydělávala peníze a byli jsme schopni je investovat do rozvoje lidí.

Pokud si to dobře pamatuji, zásadní milník přišel v roce 2016, je to tak?

Tehdy přišla na trh obrovská krize, která se týkala lidí. Byl to obrovitánský boom. Hlad, který vzniknul, úplně vysál trh s lidskými zdroji. A my jsme začali přemýšlet, co s tím — protože když se živíte dodávkou lidí na projekty a ty lidi nemáte, tak vám to pošramotí byznys plány i sebevědomí.

Takže jsme dali hlavy dohromady a řekli jsme si, že budeme do České republiky tahat lidi odjinud. A začali jsme tahat lidi z rusky mluvících zemí. Jednou z výhod byla moje a kolegova znalost prostředí, přeci jen jsem pořád Rus a na tom se nic nezmění. A protože to bylo rozhodnutí úspěšné, tak nás za ty 2–3 roky posunulo úplně jinam.

Říkáš, že Acamar už není klasická bodyshopová firma. Co tedy děláte dnes?

Z původního záměru dodávat lidi na projekty moc nezbylo, protože ta služba se zásadně změnila. Naším zákazníkem dnes není typický český zákazník, který potřebuje vypomoct na projektu na krátkou dobu. Ale spíš mezinárodní společnosti s vlastním R&D, kteří svůj vývoj plánují na dlouho dopředu. My jsme pro ně konzultanti, kteří jsou schopni pomoct a svou službu jsou schopni dodat za rozumný peníze.

Jak jste dnes velcí?

Teď je nás v jádru osm. To není mnoho, že? Na to, že jsme loni udělali nějakých 120 milionů obratu.

Podívejte se na web Acamaru:

„Česká republika je unikátním místem. Je tu bezpečno, dobrá infrastruktura a během 2 hodin jste kdekoliv v Evropě“

Image for post
Image for post
Illya do různých koutů Evropy vyráží na motorce

Ještě mi Illyo pověz, proč za námi ti Rusové vůbec jdou? Na co je sem lákáte?

Neoddiskutovatelným dílem na té atraktivitě je Česká republika samotná. Za mě je unikátním místem. Je tu bezpečno, velmi dobrá infrastuktura, během 2 hodin se dostanete do každého koutu Evropy. Je tu nejlevnější pivo v Evropě a jedny z nejhezčích holek, o tom nemůže být pochyb. A Praha samotná to umocňuje. V Praze je koncentrace všeho. Ekonomická, znalostní, lidská.

Současně teď máme projekt, který se vyvíjí a rozrůstá v Plzni. A překvapilo mě, kolik lidí sem přijede z Moskvy, Novosibirsku nebo Petrohradu a řekne, že Plzeň je super a že tam chtějí žít.

Co na nabídku ruských expertů říkají firmy?

Když u klienta představíme tento koncept a řekneme, že jsme schopní lidi dodat v rámci několika týdnů, ale budou tam diskrepance v rovině češtiny, ptají se: „A to jako bude levnější?“ A já jim říkám: „Ne, ono to jako bude.“ Jsme schopní zajistit dostatek vysoce kvalifikované pracovní síly. Jsou to vysokoškoláci s červenými diplomy. Ruský programátor je ve světě pojem, a já se o tom bez přestání utvrzuju. I zákazníci nám to neustále dokazují. Jsou s ruskými IT experty velmi spokojení.

Přečtěte si druhý díl rozhovoru o tom, co by podle Illyi měl umět recruiter, jak on sám přemýšlí o vedení firmy nebo co by měl dělat každý pracující muž proto, aby zůstal normální. A taky o tom, kudy firmám utíkají peníze v oblasti pracovních sil:

A podívat se můžete taky na současný web Acamaru.

Ze života Adastřanů

Poznejte, jak se nám v Adastře pracuje.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store