Více než tisíc slov aneb naše práce v diagramech

Áda
Áda
Jan 31, 2018 · 4 min read

Zeptal jsem se Marcela, jak se mu u nás líbí. „Pořád se něco děje a to mě baví.“ Když jsem se ale snažil zjistit víc, rychle jsem se v záplavě informací ztratil. Z vyprávění jsem pochytil jen to, že nastoupil před půl rokem a že dělá na třech projektech.

Nevýhodou pestré práce je, že se zkrátka nedá odbýt jednou větou. „Víš, co? Já ti to radši nakreslím.“ Tak jo. Ale raději pojďme pěkně od začátku…

Co jsi dělal, než jsi nastoupil do Adastry?

Image for post
Image for post

„Na magistru jsem nejprve dělal Test Analytika a poprvé přičichl k IT. Pak jsem dostal nabídku ze zajišťovny, kde jsem pracoval jako asistent pojistného matematika a věnoval se převážně modelování přírodních katastrof.“

Image for post
Image for post

„Možná to zní zajímavě, ale v praxi jde hlavně o psaní mailů, protože potřebná data v podkladech často chybí, navíc jsou leckdy v několika jazycích. A když už se člověk dostane k počítání, nemůže vymýšlet nové způsoby výpočtu, protože vše musí být podle regulací. Takže ta práce rychle zevšední.“

Image for post
Image for post

„Když jsem se rozhodl skončit v zajišťovně, hledal jsem práci, kde skloubím statistiku s IT. Kamarád — a dneska i kolega — se zmínil, že v Adastře zrovna hledají statistika. Na pohovoru jsem ukázal, že mám chuť se učit, a dostal se do Big Data týmu jako Data Scientist a Developer.“

Jak vlastně vypadá takový obvyklý pracovní den konzultanta?

Image for post
Image for post

„Každý den vstávám v šest — do Prahy dojíždím z Berouna, takže mi cesta zabere něco přes hodinu. Čas využívám ke čtení, někdy jsou to odborné věci, jindy beletrie. Teď mám třeba rozečteného Pratchetta.“

Image for post
Image for post

„Každý den řeším něco jiného. Někdy musím ručně kontrolovat milion věcí ve SQL, jindy zase vyvíjím aplikace v Pythonu, Scale, Bashi nebo Rku. Hodně času trávím také tvořením dokumentací, kde popisuji, co vlastně ty aplikace všechno umí. Rozhodně se nenudím a den mi hodně rychle utíká. Doma večer buď rovnou odpadnu, nebo dělám na diplomce a spát jdu kolem půlnoci.“

Na čem přesně děláš? Jakých projektů se účastníš?

Dokázal bys dát příklad, jaký typ úkolů obvykle řešíš?

Všechno to zní zajímavě. Popsal bys mi, co přesně děláte pro tu banku?

Image for post
Image for post

“Náš projekt je teď ve třetí fázi, do které jsem se zapojil už i já — po kolegovi jsem převzal aplikaci, která propojuje databázový systém s platformou. Starám se o to, aby data, která přicházejí na testovací i produkční prostředí, byla aktuální. To zahrnuje práci s jazyky SQL, Bash a Python. Plus hodiny pouštění a sledování logovacích souborů, tabulek v databázi a zpráv v rámci příkazové řádky. Je to trošku takový Matrix.“

A pracuješ z našich kanceláří, nebo přímo z banky?

Když už jsi zmínil kolegy, podle čeho jsou lidé přiřazováni na projekt?

Ještě jedna otázka na závěr. Jak se po prvním půlroce v Adastře cítíš?

Ze života Adastřanů

Poznejte, jak se nám v Adastře pracuje.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store