Z historie Adastry: Vytrvalost jsme zdědili od trojice zakladatelů

Áda
Áda
Jun 12, 2018 · 3 min read

Per aspera ad astra
Přes překážky ke hvězdám

Volbou názvu dala trojice společníků jasně najevo, jaké vlastnosti si cení nejvíc: vytrvalosti. A při pohledu na jejich životní příběhy i spletitou cestu k založení Adastry ani není divu.

Emigrovat chtěl už jako malý kluk

Odchod do zahraničí plánoval Jan Mrázek od mala. „Chtěl jsem žít alespoň v relativní svobodě.“ Aby měl v zahraničí co nabídnout, po návratu z vojny se vrhl na studium Matfyzu. Odejít pak zkoušel třikrát, ale uspěl až v roce 1989.

„Dostal jsem se v rámci studijního pobytu do Německa na univerzitu v Münsteru. Manželka za mnou tenkrát přijela i s naším ročním synem a hned druhý den jsme šli na policii říct, že hledáme politický azyl.“ Ve studiu pak pokračoval na univerzitě v Hagenu, kde ho zaměstnali jako vědeckého pracovníka. Zároveň si přivydělával jako programátor, aby uživil rodinu.

Z německé jistoty do kanadské recese

Dařilo se mu dobře, ale vždycky ho to táhlo do Severní Ameriky. A tak emigroval podruhé, tentokrát do Kanady. „Začátky byly hrozné. Anglicky jsem sice uměl číst odborné knihy o matematice a počítačích, ale koupit housku jsem si neuměl. A v Kanadě tenkrát byla recese.“

První rok bydleli ve sklepním bytě bez oken a žili ze skrovných německých úspor. Časem ale manželka sehnala práci a Jan získal výzkumný grant z Německa. „Staral jsem se o syna, rozesílal životopisy, učil se anglicky a pracoval na výzkumu.“ Definitivní změna k lepšímu přišla v roce 1993, kdy nastoupil jako programátor do jedné malé firmy.

Mezitím v Česku…

Zatímco se Jan Mrázek zabydloval v Kanadě, v Česku založili Jan Červinka a Petr Jech pobočku kanadské softwarové společnosti Speedware. Začali nabízet manažerský informační systém pro podporu rozhodování a za dva roky obsadili 70 % segmentu. „Získávali jsme zkušenosti s budováním aplikací Business Intelligence a jako první v Česku jsme začínali s tvorbou rozsáhlejších manažerských systémů a datových skladů.“

Tři setkání a čtvrtka papíru jako základ firmy

Jan Mrázek se mezitím stal specialistou na Business Intelligence. Od roku 1996 pracoval pro Bank of Montreal a přednášel po světě o informačním managementu na různých konferencích. Jedna z nich ho v roce 1999 přivedla do Prahy.

„Udělal jsem zde show, která se líbila. Chodila za mnou spousta lidí, chtěli se mnou dělat byznys. Mezi nimi i dva mladí kluci, výrazně mladší než já. Slušnost mi velela nikoho neodmítat, ale moc jsem tomu nedával.“ Po chvilce povídání si ale skvěle padli do noty a zjistili, že mají stejné uvažování.

O tři setkání později seděli v torontském obýváku Jana Mrázka a na čtvrtku papíru si nakreslili, jak by měla firma fungovat. „A podle toho nákresu jedeme dodnes.“

Ze života Adastřanů

Poznejte, jak se nám v Adastře pracuje.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store