Zakončili jsme letošní DS&BI Academy. Jeden student k nám nastoupil

Před pár měsíci jsem se byl podívat na VŠE, kde se konala série workshopů zaměřených na Business Intelligence a Data Science s příznačným názvem DS&BI Academy. Moc pěkně jsem si tenkrát popovídal s Adastřany Dagmar Bínovou a Jakubem Augustínem, kteří vedli část lekcí.

Áda
Áda
Apr 10, 2018 · 3 min read

Na konci března jsem se s oběma potkal znovu. Pozvali mě na setkání, na kterém se za Adastru loučili s účastníky akademie. Oficiální zakončení se totiž koná až 12. dubna na VŠE.

Proč pozvali i mě, mi zpočátku nebylo jasné. Později se ukázalo, že potřebovali někoho, kdo by jim udělal závěrečnou skupinovou fotku. Že nejsem fotograf, jim nevadilo — naštěstí:

Image for post
Image for post
Společná fotka účastníků a lektorů

Na začátku se mezi sebou neznali

Setkání se konalo v restauraci na Florenci, kam jsem dorazil první… protože jsem si špatně poznamenal čas začátku. Díky tomu jsem mohl sledovat, s jakou srdečností se všichni vítali.

Martin Potančok zahajuje setkání

Nepřišlo mi to zajímavé, dokud jsem se nedal do řeči s Dagmar: „Na začátku se mezi sebou prakticky neznali, týmy vznikly trošku násilným způsobem. Ale závěrečné prezentace ukázaly, že se spolu naučili fungovat.“

Jak mi potvrdil hlavní organizátor Martin Potančok, studenti museli v průběhu akademie vypracovat několik projektů a ty pak obhajovat. Ale jen Dagmar s Jakubem chtěli podrobnou závěrečnou prezentaci se vším všudy. Zajímalo mě proč: „Chtěli jsme aspoň trošku nasimulovat, jak to vypadá na reálném projektu. V praxi člověk dostane zadání, s tím se musí popasovat a odevzdat použitelný výsledek. A to se nakonec všem povedlo.“

Z akademie rovnou do Adastry

Právě vyhlášení nejlepší závěrečné prezentace patřilo mezi hlavní body na programu setkání. Když členové vítězného týmu dostali své diplomy, vyrukoval jsem s očekávatelnou otázkou: „Byl mezi účastníky někdo, kdo by mohl rovnou nastoupit do Adastry?“

Odpověď jsem tušil správně, ale Dagmar měla eso v rukávu: „Jeden ze studentů k nám nastoupil jako stážista a už pracuje na interním projektu.“

Image for post
Image for post
Jakub Augustín předává diplomy členům vítězného týmu

Na akademii je super, že si v tom každý najde svoje

Oním studentem je Honza. Co říká na akademii? „Klasická výuka je hodně teoretická a bývá problém přenést teorii do praxe, najít nějaké reálné uplatnění. Na akademii je super, že si člověk může osahat různé nástroje a najít si v tom to svoje.

Ze školy znal hlavně klasické Business Intelligence a o Data Science toho moc nevěděl. Pak ho ale zaujalo, co dělá Adastra, a protože zrovna sháněl práci, ozval se — a vyšlo to.

Z povídání s Jakubem a Dagmar vím, že akademie trochu klame tělem, protože při lekcích „vynechávají tu nezáživnou část“, zatímco v praxi „je ta zajímavá práce za odměnu“.

Byl jsem zvědavý, jak to vnímá Honza: „Práce v Adastře je super, ale zatím pracuji pouze na jednoduchých úkolech mimo Data Science, takže očekávání úplně neodpovídají. Nevnímám to ale negativně, beru to jako počáteční stupínek, seznamování se s Adastrou.“

Máte aspoň polovinu pokory, co Honza?

Pak byste se měli podívat na seznam obsazovaných pozic na našem kariérním webu. Šikovné lidi sháníme pořád.

Ze života Adastřanů

Poznejte, jak se nám v Adastře pracuje.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store