Zakončili jsme letošní DS&BI Academy. Jeden student k nám nastoupil

Před pár měsíci jsem se byl podívat na VŠE, kde se konala série workshopů zaměřených na Business Intelligence a Data Science s příznačným názvem DS&BI Academy. Moc pěkně jsem si tenkrát popovídal s Adastřany Dagmar Bínovou a Jakubem Augustínem, kteří vedli část lekcí.

Áda
Áda
Apr 10, 2018 · 3 min read

Na konci března jsem se s oběma potkal znovu. Pozvali mě na setkání, na kterém se za Adastru loučili s účastníky akademie. Oficiální zakončení se totiž koná až 12. dubna na VŠE.

Proč pozvali i mě, mi zpočátku nebylo jasné. Později se ukázalo, že potřebovali někoho, kdo by jim udělal závěrečnou skupinovou fotku. Že nejsem fotograf, jim nevadilo — naštěstí:

Společná fotka účastníků a lektorů

Na začátku se mezi sebou neznali

Martin Potančok zahajuje setkání

Nepřišlo mi to zajímavé, dokud jsem se nedal do řeči s Dagmar: „Na začátku se mezi sebou prakticky neznali, týmy vznikly trošku násilným způsobem. Ale závěrečné prezentace ukázaly, že se spolu naučili fungovat.“

Jak mi potvrdil hlavní organizátor Martin Potančok, studenti museli v průběhu akademie vypracovat několik projektů a ty pak obhajovat. Ale jen Dagmar s Jakubem chtěli podrobnou závěrečnou prezentaci se vším všudy. Zajímalo mě proč: „Chtěli jsme aspoň trošku nasimulovat, jak to vypadá na reálném projektu. V praxi člověk dostane zadání, s tím se musí popasovat a odevzdat použitelný výsledek. A to se nakonec všem povedlo.“

Z akademie rovnou do Adastry

Odpověď jsem tušil správně, ale Dagmar měla eso v rukávu: „Jeden ze studentů k nám nastoupil jako stážista a už pracuje na interním projektu.“

Jakub Augustín předává diplomy členům vítězného týmu

Na akademii je super, že si v tom každý najde svoje

Ze školy znal hlavně klasické Business Intelligence a o Data Science toho moc nevěděl. Pak ho ale zaujalo, co dělá Adastra, a protože zrovna sháněl práci, ozval se — a vyšlo to.

Z povídání s Jakubem a Dagmar vím, že akademie trochu klame tělem, protože při lekcích „vynechávají tu nezáživnou část“, zatímco v praxi „je ta zajímavá práce za odměnu“.

Byl jsem zvědavý, jak to vnímá Honza: „Práce v Adastře je super, ale zatím pracuji pouze na jednoduchých úkolech mimo Data Science, takže očekávání úplně neodpovídají. Nevnímám to ale negativně, beru to jako počáteční stupínek, seznamování se s Adastrou.“

Máte aspoň polovinu pokory, co Honza?

Ze života Adastřanů

Poznejte, jak se nám v Adastře pracuje.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store