Zetly
Published in

Zetly

Zetly’s first partnership with an e-sports organisation./ Pierwsze partnerstwo Zetly z organizacją e-sportową.

Wersja polska poniżej.

We are very pleased to establish our first partnership with an e-sports team. This is a very important event for Zetly, as the importance of e-sport will be steadily growing. Illuminar Gaming is the oldest and one of the biggest e-sports organisations in Poland. Under the signed Partnership Agreement, Illuminar will be able to issue its own utility tokens and NFTs that can be used across the gaming system. Together with Zetly, the new partner will create a digital ecosystem of e-sports fans in our country. As part of the future cooperation, Illuminar Gaming will have, among other things, the opportunity to produce its own collector cards, including personal player cards, special editions commemorating the greatest successes of IG teams or animated NFTs with the most memorable actions from the games. The funds raised in this way will be able to be used to scale up operations and player transfers.

The Zetly platform will thus influence the perception of e-sports as a sector with huge potential. Tokenisation of the team through the release of NFT will provide a strong increase in marketing value. We strongly believe that e-sports will soon be treated on par with traditional sports.

“Illuminar Gaming is one of the best and most successful e-sports organisations in Poland. We are delighted to have secured such an established brand to collaborate with us in popularising blockchain technology and NFT tokens. We are convinced that thanks to the partnership with Zetly, Illuminar will strengthen its image as an e-sports leader, easily adapting to new trends and setting new standards in Polish e-sports”comments Michał Glijer, CEO of Zetly.

“We want to be part of the digital revolution not only in e-sports, which is why we decided to cooperate with Zetly. Already today, NFT technology plays a great role in art or culture in the broadest sense. It is certain that soon it will start to penetrate other areas of our lives, including sports and e-sports. By issuing our own tokens, we will be able to further increase our reach and reward our fans for their engagement. We believe that the Zetly platform can also be an important place connecting the worlds of video games and traditional sports”adds Wojciech Krzemień, Board Member of Illuminar Sp. z o.o.

Illuminar Gaming is a Polish e-sports team founded in 2015. Players affiliated with it compete in Counter-Strike, League of Legends, FIFA, World Of Warcraft and TFT games. The organisation also brings together a large group of streamers who broadcast popular games on Twitch. IHG was for many years the undefeated team in League Of Legends in our country, and in the 2019/2020 season this success was repeated by their Counter Strike Global Offensive team, which was the best team in the domestic backyard and also celebrated international successes. “Big Eye” has made numerous appearances at major international tournaments such as DreamHack, IEM, and EU Masters.

Cieszymy się bardzo z nawiązania pierwszego partnerstwa z drużyną e-sportową. To dla Zetly bardzo ważne wydarzenie, bo znaczenie e-sport będzie systematycznie rosło. Illuminar Gaming to najstarsza i jedna z największych organizacji e-sportowych w Polsce. Na mocy podpisanego porozumienia o Partnerstwie, Illuminar będzie mógł wyemitować własne tokeny użytkowe oraz NFT, które będą mogły być wykorzystywane w całym systemie gamingu. Nowy partner stworzy wspólnie z Zetly cyfrowy ekosystem fanów e-sportu w naszym kraju. W ramach przyszłej współpracy Illuminar Gaming będzie miało m.in. możliwość produkcji własnych kart kolekcjonerskich, w tym osobistych kart zawodników, edycji specjalnych, upamiętniających największe sukcesy drużyn IG czy animowanych NFT z najbardziej pamiętnymi akcjami z rozgrywek. Pozyskiwane w ten sposób środki będą mogły być wykorzystywane na zwiększenie skali działalności i transfery zawodników.

Platforma Zetly tym samym wpłynie na postrzeganie e-sportu jako sektora z olbrzymim potencjałem. Tokenizacja drużyny poprzez wypuszczenie NFT zapewni mocny wzrost wartości marketingowej. Wierzymy głęboko, że e-sport w niedługim czasie będzie traktowany na równi ze sportem tradycyjnym.

“Illuminar Gaming to jedna z najlepszych i najbardziej utytułowanych organizacji e-sportowych w Polsce. Cieszymy się, że udało nam się pozyskać tak uznaną markę do współpracy w popularyzowaniu technologii blockchain oraz tokenów NFT. Jesteśmy przekonani, że dzięki partnerstwu z Zetly Illuminar umocni swój wizerunek jako e-sportowego lidera, łatwo adaptującego nowe trendy i wyznaczającego nowe standardy w polskim e-sporcie”komentuje Michał Glijer, CEO Zetly.

“Chcemy być częścią cyfrowej rewolucji nie tylko w e-sporcie, dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z Zetly. Już dziś technologia NFT odgrywa wielką rolę w sztuce czy szeroko pojętej kulturze. Jest pewne, że niebawem zacznie ona przenikać do pozostałych dziedzin naszego życia, w tym sportu i e-sportu. Dzięki emisji własnych tokenów będziemy mogli jeszcze bardziej zwiększać nasze zasięgi i nagradzać naszych fanów za ich zaangażowanie. Wierzymy, że platforma Zetly może też być ważnym miejscem, łączącym światy gier wideo i sportów tradycyjnych dodaje Wojciech Krzemień, Członek Zarządu Illuminar Sp. z o.o.

Illuminar Gaming to założona w 2015 r. polska formacja e-sportowa. Zrzeszeni w niej gracze rywalizują w grach Counter-Strike, League of Legends, FIFA, World Of Warcraft oraz TFT. Organizacja skupia wokół siebie także pokaźną grupę streamerów, którzy transmitują popularne gry w serwisie Twitch. IHG przez wiele lat była niepokonaną w naszym kraju formacją w grze League Of Legends, a w sezonie 2019/2020 sukces ten powtórzyła ich drużyna Counter Strike Global Offensive, która była najlepszym zespołem na rodzimym podwórku i świętowała także międzynarodowe sukcesy. “Wielkie Oko” wiele razy pojawiało się na dużych międzynarodowych turniejach, takich jak DreamHack, IEM, czy EU Masters.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Zetly

Zetly

35K Followers

All in One Sport Tokenization Platform with Sport NFT HUB