Ölümsüz eserlere yoldaş ruhlar

Yilmaz Guleryuz
May 4, 2019 · 1 min read

İlyada ve Odysseia okumama vesile olan ilham perisinin asıl niyeti, beni uçsuz bucaksız bir okyanusa sürüklemekmiş meğer. O zamandan beridir sabırla yüzüyorum, ve kimi zamanlarda paha biçilmez inciler de keşfediyorum. Zeus’un kızları ilham verdikçe de, keşfettiğim eserlerden bazılarını Türkçe’ye çevirmeye çabalıyorum.

2016'da başladığımız eviren-çeviren maceramız sabırla devam etmektedir. Türkçe diline kazandırdığımız eserleri burada paylaşıyor olacağız.

Can yoldaşım Gulie ve sevgili kızım Artemis ile birlikte okudukça daha bir güzelleşiyor bu eserler ve yeniden hayat buluyor anılarımızla. Dilerim, siz de okurken keyif alırsınız.

Sevgiyle okuyun, okutun…

Image for post
Odysseus ve Sirenler

ZeusBaba

Ölümsüz Eserleri ~ Eviren-Çeviren-Paylaşan ~

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store