Eviren Çeviren Paylaşan

Yilmaz Guleryuz
May 5, 2019 · 2 min read

İlyada ve Odysseia okumama vesile olan ilham perisinin asıl niyeti, beni uçsuz bucaksız bir okyanusa sürüklemekmiş meğer..!

O zamandan beridir sabırla yüzüyorum, ve kimi zamanlarda paha biçilmez inciler de keşfediyorum. Zeus’un kızları ilham verdikçe de, keşfettiğim eserlerden bazılarını Türkçe’ye çevirmeye çabalıyorum.

Yüreğim bana dedi ki;

“Zeus’un kızları, bu ölümsüz eserlere köprü olmanı istiyor senden!”

Ne büyük bir lütuf, ne büyük bir mutluluk.

Can yoldaşım Gulie ve kızım Artemis ile birlikte okudukça daha bir güzelleşiyor bu eserler ve yeniden hayat buluyor anılarımızla. Dilerim, siz de okurken keyif alırsınız.

Kaynak olarak da, G. Theodoridis’in ve Ian Johnston‘un ustaca hazırladığı ingilizce çevirileri kullandım. Böylesine keyifli olan bu eserlere naçizane bir köprü olabilmek ümidiyle.

Sevgiyle okuyun, okutun…

Eviren & Çeviren: ~ ZeusBaba.com ~

— — —

Çevirdiğim kitaplara ve yazılara bu sayfadaki linklerden erişebilirsiniz. Çeviri talepleriniz için iletişime geçebilirsiniz. Kullandığım diller; İngilizce, İspanyolca, Norveç (Bokmål), Türkçe

Antik Yunan dönemine ait eserleri, özellikle çok beğenerek okuduklarımı, İngilizce’den Türkçe’ye çevirmekteyim. 2016 senesinde, Aristofanes’ten dört eseri çevirmek ve hem e-kitap hem de kitap olarak yayınlamak nasip oldu. 2019 senesinde ise, Ovid ustanın Dönüşümler/Metamorfozlar eserini çevirip yayınladık.

Antik Yunan ve Eski Roma dönemine olan özel ilgimden dolayı, özellikle bu döneme ait eserlere öncelik veriyorum, ve keşfettiğim ölümsüz eserlere naçizane bir köprü olarak paylaşmaya çalışıyorum. Üzerinde çalıştığım bazı eserler mevcut, fakat ilgi çekebilecek farklı eserlere dair her türlü öneriye açığım.

Kaynak olarak neden orijinal dil yerine İngilizceyi kullandık? diye soranlara:
Temel sebebi, çevirmenimizin ingilizce diline daha çok hakim olmasıdır. Neden orijinal dilinden çevirmediniz diye ısrar edenlere, diyoruz ki; Çevirmenimiz, tahmin edebileceğiniz üzere, Antik Yunan ve klasik Latin dillerine henüz hakim değildir. Kim bilir, belki ilerde öyle bir şeye kalkışabilir. Buna rağmen, antik dillere hakim ustaların, emekle ve itina ile yaptıkları ingilizce çevirilerinin kalitesi göz ardı edilmemelidir.

Çevirmenlik, bir dilden başka bir dile uzanan yeni bir köprü inşa etmeye benzer ve özellikle de benzer duyguları ifade etmeyi gerektirir. İyi inşa edilmiş bir köprüyü referans alarak, başka bir dilde yeniden inşa edilen bir köprünün kalitesi, ilk köprüyü yapanla benzer bir seviyeye ulaşması mümkündür. Takdir, okuyucunundur.

ZeusBaba

Ölümsüz Eserleri ~ Eviren-Çeviren-Paylaşan ~

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store