ITHAKA

Yilmaz Guleryuz
May 5, 2019 · 1 min read

Ithaka’ya doğru yola düştüğünde,
dile ki uzasın yolculuğun
nice maceralarla keşiflerle bezensin.

Laistrygonlar, Tepegözler,
öfkeli Poseidon — hiç korkma onlardan:

fikirlerin seni çevik kıldıkça,
az bulunur türde heyecanlar
ruhunu ve bedenini diri tuttuğu sürece,
asla çıkmaz karşına böyle şeyler.

Laistrygonlar, Tepegözler,
vahşi Poseidon — asla karşılaşmayacaksın onlarla,
sen onları ruhunla beraber taşımadıkça,
ve ruhun onları sürükleyip önüne getirmediği sürece.

Dile ki yolun daha da uzasın.
Nice yaz sabahları getirsin önüne
öyle ki,
ilk defa göreceğin limanlara
neşeyle ve keyifle varabilesin;

Fenikelilerin pazaryerlerinde dolaşasın
nice yeni güzellikler keşfedesin,
ihtişamlı inciler, takılar, ve türlü parfümler alasın kendine,
ve ruhunu okşayan türlü güzellikleri tadabilesin;

ve Mısır şehirlerine varasın ki
nice alimlerin derslerine katılasın,
ve öğrenesin hayatın gizemlerini ordaki bilgelerden.

Ithaka aklında olsun hep.
Oraya varmak senin kaderin ne de olsa.
Fakat, hiç aceleye getirme yolculuğunu.
Seneler sürerse daha iyidir,
yaşlanmış olasın vardığında,
ve zenginleşesin yolculukta edindiklerinle,
Ithaka’dan çok fazla bir şey beklemeksizin.

Ithaka sana eşsiz güzellikte bir yolculuk bahşeyledi.
O olmasaydı, düşmezdin yollara.
Şimdi ise sana verecek hiçbirşeyi kalmadı artık.
Ve onu fakir görsen de, Ithaka seni aldatmış sayılmaz.
Nice tecrübelerle yoğrularak
daha da bilgeleşmiş olduğunda,
ancak o zaman anlamaya başlarsın
Ithaka’ların ne demek olduğunu.

~ Constantine P. Cavafy

~ Eviren & Çeviren: Zeus Baba / 2016 ~

ZeusBaba

Ölümsüz Eserleri ~ Eviren-Çeviren-Paylaşan ~

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store