ITHAKA

Yilmaz Guleryuz
May 5, 2019 · 1 min read

Ithaka’ya doğru yola düştüğünde,
dile ki uzasın yolculuğun
nice maceralarla keşiflerle bezensin.

Laistrygonlar, Tepegözler,
öfkeli Poseidon — hiç korkma onlardan:

fikirlerin seni çevik kıldıkça,
az bulunur türde heyecanlar
ruhunu ve bedenini diri tuttuğu sürece,
asla çıkmaz karşına böyle şeyler.

Laistrygonlar, Tepegözler,
vahşi Poseidon — asla karşılaşmayacaksın onlarla,
sen onları ruhunla beraber taşımadıkça,
ve ruhun onları sürükleyip önüne getirmediği sürece.

Dile ki yolun daha da uzasın.
Nice yaz sabahları getirsin önüne
öyle ki,
ilk defa göreceğin limanlara
neşeyle ve keyifle varabilesin;

Fenikelilerin pazaryerlerinde dolaşasın
nice yeni güzellikler keşfedesin,
ihtişamlı inciler, takılar, ve türlü parfümler alasın kendine,
ve ruhunu okşayan türlü güzellikleri tadabilesin;

ve Mısır şehirlerine varasın ki
nice alimlerin derslerine katılasın,
ve öğrenesin hayatın gizemlerini ordaki bilgelerden.

Ithaka aklında olsun hep.
Oraya varmak senin kaderin ne de olsa.
Fakat, hiç aceleye getirme yolculuğunu.
Seneler sürerse daha iyidir,
yaşlanmış olasın vardığında,
ve zenginleşesin yolculukta edindiklerinle,
Ithaka’dan çok fazla bir şey beklemeksizin.

Ithaka sana eşsiz güzellikte bir yolculuk bahşeyledi.
O olmasaydı, düşmezdin yollara.
Şimdi ise sana verecek hiçbirşeyi kalmadı artık.
Ve onu fakir görsen de, Ithaka seni aldatmış sayılmaz.
Nice tecrübelerle yoğrularak
daha da bilgeleşmiş olduğunda,
ancak o zaman anlamaya başlarsın
Ithaka’ların ne demek olduğunu.

~ Constantine P. Cavafy

~ Eviren & Çeviren: Zeus Baba / 2016 ~

https://zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/

ZeusBaba

Ölümsüz Eserleri ~ Eviren-Çeviren-Paylaşan ~

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store