Kitaplar & Çeviriler

Yilmaz Guleryuz
May 5, 2019 · 3 min read

Antik Yunan ve klasik Roma döneminin ölümsüz eserlerini, Ian Johnston’un ve G.Theodoridis’in ustaca hazırladığı İngilizce çevirileri baz alarak Türkçe diline evirip çeviriyoruz.

Can yoldaşım Gulie ve kızım Artemis ile birlikte okudukça daha bir güzelleşiyor bu eserler ve yeniden hayat buluyor anılarımızla. Dilerim, siz de okurken keyif alırsınız.

~ Sevgiyle okuyun, okutun… ~

* * *

DÖNÜŞÜMLER/METAMORFOZLAR — Ovidius (2019)

Publius Ovidius Naso (MÖ 20 Mart 43 — MS 17/18), kısaca Ovidius veya Ovid, klasik Roma döneminin en önemli şairlerindendir. İmparator Augustus döneminde yaşamış olup Virgil ve Horace gibi büyük üstadlarla aynı dönemde eserler yazmıştır. Dönüşümler/Metamorfozlar, Aşk Sanatı (Ars Amatoria) ve Gönül Maceraları (Amores) onun çok bilinen eserlerindendir.

Apollo ile Defne’nin aşk hikayesi, Ovid’in büyülü tarzıyla ölümsüzleşmiştir. Ovid ustanın Dönüşümler/Metamorfozlar isimli eseriyle tanışmam işte bu hikayeyi okumakla başladı. Bu eseri, 15 bölümden oluşan ve kesintisiz akan bir ırmak gibidir, ki onu okumak rüya gibi bir alemde seyahat etme tadındadır.
Bu eserin Türkçesi ilk olarak 1935 yılında Salih Zeki Aktay tarafından çevrilmiştir ve sadece ilk 7 kitapçığı kapsamıştır. Çok daha sonra ise 1994'de çevrilmiş bir kez daha. Fakat fakat… Ovid’i ustam üstadım olarak addetmiş biri olarak, bu eserin hakkının halen verilmediği kanısındayım.
Zeus’un kızları ilham verdi ve böylece biz yeltendik bu işe, özenli bir çabayla evirip çeviriyoruz, umarım hakkını verebiliriz… Kaynak olarak, Ian Johnston’un ustaca hazırladığı ingilizce çevirisini kullanıyoruz. Biz bu eseri, üçer kitapçık halinde çevirerek yayınlamaya devam edeceğiz.

Temin edebileceğiniz adresler:

ZENGİNLİK (Ploutos, Plutus) — Aristofanes (2016)

Not: Bu eserin Türkçe çevirisi, bu vesileyle ‘ilk defa’ yapılmış oldu.

Plutus (Yunanca: Πλοῦτος , “Ploutos”; Türkçe: “Zenginlik”), Antik Yunan dönemine ait bir komedya olup, Komedyanın Babası olarak da bilinen meşhur oyun yazarı Aristofanes (Aristophanes)’in eseridir. İlk olarak, M.Ö. 408 yılında sahnelenmiş olup, M.Ö. 388 senesinde revize edilerek tekrar oynanmıştır. Dönemin Atina’sına dair politik mizah niteliğinde hazırlanan bu eserde, zenginlik tanrısı Plutus da başrolde oynamaktadır. Eski Komedya’dan Yeni Komedya ‘ya geçiş dönemine ait olan bu eserde, yine bildik tarzda karakterler vardır. Mesela, aptal bir sahip ve onun patavatsız kölesi, dönemin ahlâki değerlerine dair amansızca hiciv yaparlar.

Temin edebileceğiniz adresler:

KADINLAR MECLİSTE — Aristofanes (2016)

Not: Bu eserin Türkçe çevirisi, bu vesileyle ‘ilk defa’ yapılmış oldu.

Aristofanes’in “Kadınlar Mecliste” isimli bu oyunu, orjinal ismi Ecclesiazusae (Yunanca: Ἐκκλησιάζουσαι Ekklesiazousai; İngilizce: Women in Parliament, Assemblywomen), ilk olarak M.Ö 391 tarihinde sergilenmiştir.

Temin edebileceğiniz adresler:

KADINLAR ŞENLİKTE — Aristofanes (2016)

Not: Bu eserin Türkçe çevirisi, bu vesileyle ‘ilk defa’ yapılmış oldu.

Thesmophoriazusae (Yunanca: Θεσμοφοριάζουσαι Thesmophoriazousai; Türkçe: ‘Thesmophoria Festivalini Kutlayan Kadınlar’ veya kısaca ‘Kadınlar Şenlikte’), bir komedya olup, Antik Yunan döneminin meşhur şairi Aristofanes tarafından yazılmıştır. İlk olarak M.Ö.411 senesinde, Dionysia şehrinde oynanmıştır. Katıldığı yarışmada ödül alıp almadığı kesin olarak bilinmemektedir. Fakat yine de, Aristofanes’in, Atina toplumunu konu aldığı en güzel parodilerden biri olarak addedilir.

Temin edebileceğiniz adresler:

KURBAĞALAR — Aristofanes (2016)

Not: Bu eser, daha önceden çevrilmiş olmasına rağmen, bizim versiyon daha detaylı ve güncel bir tarza sahip.

Kurbağalar (Yunanca: Βάτραχοι Bátrachoi, “Kurbağalar”; Latince: Ranae, çoğu zaman Ran. diye kısaltılmaktadır) bir komedya olup, Antik Yunan döneminin meşhur şairi Aristofanes tarafından yazılmıştır. İlk olarak M.Ö.405 tarihinde Lenaia’da düzenlenen Dionysus Festivali’nde sergilendiğinde birincilik ödülünü kazanmıştır.

Temin edebileceğiniz adresler:

ZeusBaba

Ölümsüz Eserleri ~ Eviren-Çeviren-Paylaşan ~

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store