Та яагаад өөрийн вэбсайтаа хөгжүүлэх ёстой вэ?

Zochil admin
May 27, 2020 · 1 min read
 1. Таны онлайн зах зээлийн нэрийн хуудас
  Хамгийн бага зардлаар, хамгийн их борлуулалт хийх боломжтой хамгийн том зах зээлд та өөрийн байр сууриа одоо л олж авах нь чухал учраас таны вэбсайт таны бизнесийн нэрийн хуудас юм.
 2. Хязгааргүй их боломж, хязгаарлалт үгүй
  Та вэбсайттай болсноороо танд өдөр бүр шинэ боломж үүд хаалгууд нээгдэх болно.
 3. Олон улсад танилцуулах үүд хаалга
  Өөрийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ бусад орны зах зээлд байршуулахад вэбсайт таны харилцаа холбооны , гүүр болж чадна
 4. Байгууллагын үнэлгээ үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх
  Вэбсайт таны байгууллагын үйл ажиллагаа илүү албан ёсны болгох бөгөөд харилцагч, хэрэглэгч нарт илүү итгэлтэй найдвартайг илтгэнэ
 5. Хөрөнгө оруулалт авах боломж нээгдэнэ
  Гадны болон дотоодын хөрөнгө оруулагчид бизнесийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч холбогдон танд маш олон хамтран ажиллах санал хүсэлтүүд бий болно.
 6. Хэрэглэгч, харилцагчдын харилцаа холбоог хурдасгана
  Вэбсайтын агуулга, функциар дамжуулан хэрэглэгч харилцагчидтайгаа илүү ойр, нягт холбоо үүсгэх боломжтой.

zochil

Онлайн худалдааг автоматжуулах платформ

zochil

Zochil is the ecommerce automation platform for small and medium businesses trying to open their online shop. Using our mobile application and web dashboard SMEs, importers and food delivery companies able to start their ecommerce website, place their products on various sale cha

Zochil admin

Written by

Онлайн худалдааны платформ #худалдаа #харилцааг #хурдасгагч https://zochil.shop/

zochil

Zochil is the ecommerce automation platform for small and medium businesses trying to open their online shop. Using our mobile application and web dashboard SMEs, importers and food delivery companies able to start their ecommerce website, place their products on various sale cha

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store