zonky-developers
Published in

zonky-developers

Jak jsme hráli Scrum pong

Před Vánoci jsem připravoval akci Zonky IT Offsite a na ní jsem moderoval jeden workshop. Už dlouho jsem chtěl vyzkoušet cvičení na rozdíl mezi klasickým “waterfall” a iterativním “agile” přístupem, pomocí simulace. Ta možnost se objevila právě teď, neváhal jsem ji tedy využít.

Celá hra byla inspirovaná Scrum pong simulací a ukázala, jaké výhody má iterativní přístup. Šlo o hru, kde vaším úkolem je nahrát co nejvíc bodů pomocí přehazování míčků. Máte čas na přípravu, pak na realizaci, pak zase na přípravu atd.

Jaká byla tedy pravidla?

 • Všichni hrajete jako jeden tým — Nemůžete se rozdělit na několik menších týmů.
 • Míček musí mít letovou dobu — Míček se nesmí alespoň chvíli něčeho dotýkat. Nesmíte si předat míček z ruky do ruky jako u štafety.
 • Nesmíte předat míček svému sousedovi vedle vás.
 • Kde je začátek je i konec — Míček se musí přes všechny osoby vrátit k rozehrávající osobě.
 • Pracujete v iteracích (pro Agilníky) — příprava, realizace, příprava, …

Jdeme na to!

Účastníky jsem rozdělil na dvě skupiny. První skupina Vodopádníci dostala zadání a lá waterfall:

 • 8 min využijte na přípravu
 • odhadněte, kolik uděláte bodů
 • 8 minut využijte na realizaci

Druhá skupina Agilníci dostala zadání a lá agile:

 • 2 min využijte na přípravu
 • odhadněte, kolik uděláte bodů
 • 2 minuty využijte na realizaci
 • celý postup opakujte 4 krát

Ve výsledku měli oba týmy 8 minut na plánování a 8 minut na realizaci.

Jak to dopadlo?

Vodopádníci se pustili do přípravy. Po 4 minutách neměli nic. Po skončení limitu dali odhad 35. Nakonec dali 65 bodů. U Agilníků to bylo zajímavější. Nakonec v součtu iterací odhadli za 85, ale udělali 108 bodů. Za stejný čas tedy Agilníci nahráli o 43 bodů víc než Vodopádníci.

U Vodopádníků byla během realizace slyšet slova jako: “Nebaví mě to”, “Jsme jako opice”, “Kdy už to skončí”. Na konci z toho byli všichni unavení.

Naopak Agilníky bavilo se každou iteraci zlepšovat a vymýšlet úpravy, aby dali více bodů. I když při první iteraci dali nereálný odhad, už ve druhé iteraci dali víc, než odhadli. Ve třetí iteraci se trochu zabrzdili, protože začali dělat chyby, ale hned v další iteraci si na ně dali pozor a opět dali víc, než odhadli.

Vodopádníci zahájili svoji hru

Resumé?

Nutno říct, že jsem měl na začátku obavy, protože obě skupiny byly v jedné místnosti a Agilníci, kteří přišli na řadu až po Vodopádnících, mohli “opisovat”. Nic takového se naštěstí nestalo.

Při hře se pěkně ukázaly výhody iterativního přístupu. Samozřejmě, byl to jenom workshop, ale i tak se v něm daly vypozorovat souvislosti s reálným vývojem — odhady, motivace nebo očekávaný a reálný výkon.

--

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ondřej Suchánek

Ondřej Suchánek

Scrum Master & Agile Coach— suchanekondrej.cz

More from Medium

9 Ways Product Ownership Can Go Wrong… and What to Do About It

The Complete Guide to Feature Flag Management

6 Steps to make Team Mitosis

Transforming Your Hardware Through Agile