Khumaerahs

Khumaerahs

tanya dulu, lalu titik. -Angsa Hitam-